POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Drogowa współpraca Gminy Miękinia i Powiatu Średzkiego

Zdjęcie ilustracyjne fot.: Gmina Miękinia

W latach 2016-2021 w ramach współpracy Gminy Miękinia i Powiatu Średzkiego zrealizowano kilka kluczowych inwestycji drogowych.    

Wypracowany w ostatnich latach model współpracy Gminy i Powiatu w zakresie inwestycji drogowych jest realizowany w trzech wariantach. Pierwszy polega się na podejmowaniu wspólnych zadań inwestycyjnych, dofinansowanych ze środków zewnętrznych, współfinansowanych w różnym stopniu przez Gminę i Powiat, w ramach którego funkcjonuje podział zadań, odpowiedzialności i kosztów.

W wariancie drugim Gmina przejmuje od Powiatu konkretną drogę i finansuje jej przebudowę bez udziału Powiatu. Wariant trzeci zakłada pomoc finansową Gminy dla Powiatu dla konkretnych inwestycji realizowanych na terenie gminy Miękinia.

Największa od lat

Obecnie trwa realizacja największej wspólnej inwestycji Gminy i Powiatu, tj. remont publicznych dróg powiatowych nr 2052D i 2057D relacji Prężyce-Lenartowice-Księginice (etap II) o wartości 6 566 398,78 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ponad 4,5 mln zł. Gmina i Powiat wnoszą równo po 997 881,48 zł.
 
Warto również dodać, że realizację inwestycji poprzedziło opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej, którą sfinansowała Gmina Miękinia w kwocie 120 663 zł. Dokumentacja, dostosowana do wymogów remontu dróg, stanowiła podstawę do przygotowania wniosku o dofinansowanie, w opracowaniu którego współdziałali pracownicy Powiatu i Gminy.

Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z miejscowymi poszerzeniami konstrukcji, utwardzenie poboczy z czyszczeniem i regulacją rowów przydrożnych, budowę oświetlenia drogowego oraz budowę odcinków kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi jako odwodnienie drogi nr 2052D w miejscowościach Lenartowice i Prężyce. Łącznie do użytku oddany zostanie wyremontowany odcinek dróg o długości 5,26 km, 3 wyremontowane skrzyżowania oraz 1,13 km wyremontowanego chodnika.

Inwestycja dotyczy również wykonania oświetlenia drogowego. Co do zasady budowa oświetlenia drogowego miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy oraz jego utrzymanie należy do zadań własnych gminy. Jednakże, gdy oświetlenie jest realizowane w ramach takiej inwestycji, jak remont dróg publicznych i wynika z rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, czyli względów bezpieczeństwa ruchu, to zarządca drogi (w tym przypadku Powiat) a nie Gmina pokrywa koszty z tym związane. W przypadku powyższego remontu budowa oświetlenia nie jest więc zadaniem własnym gminy.

Kilka lat wcześniej

Aktualny remont dróg relacji Prężyce-Lenartowice-Księginice to kontynuacja inwestycji rozpoczętej przez Powiat i Gminę w 2018 r. pn „Przebudowa publicznych dróg powiatowych nr 2052D, 2054D i 2057D relacji Brzezinka Średzka-Gosławice-Prężyce-Lenartowice-Księginice”.

Wówczas przebudowany został odcinek Brzezinka Średzka-Gosławice. Wartość zadania wyniosła 4 522 148 zł, przy współfinansowaniu w kwocie 2 257 076 zł z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Gmina Miękinia wniosła wkład finansowy w wysokości 1 565 072 zł, udział Powiatu wyniósł 700 000 zł. Dodatkowo Gmina Miękinia pokryła również, wspomniane wcześniej koszty opracowania dokumentacji technicznej w wysokości 120 663 zł, koszty oceny stanu technicznego nawierzchni dróg objętych inwestycją w wysokości 34 289,33 zł oraz nadzoru archeologicznego w kwocie blisko 8 tys. zł. Wniosek o dofinansowanie został w 2017 r. opracowany przez Gminę Miękinia i złożony przez Powiat Średzki.

Wspólna inwestycja Gminy i Powiatu pozwoliła na przebudowę 3,5 km drogi, trzech skrzyżowań, wybudowanie 214 metrów bieżącego chodnika w Brzezince Średzkiej oraz montaż 11 słupów oświetleniowych z oświetleniem ledowym w Prężycach.

Wariant drugi

Przejmowanie przez Gminę dróg od Powiatu to coraz częściej stosowany wariant inwestycji realizowanych na drogach powiatowych, znacznie przyspieszający wyczekiwane przez mieszkańców remonty i modernizacje dróg. Rozwiązanie to umożliwiło m.in. przebudowanie dróg relacji Miękinia-Klęka w 2020 r. oraz ul. Chabrowej i Kościelnej w Miękini. W tym roku Gmina Miękinia sfinansuje opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi relacji Lutynia-Gałów, przejętej od Powiatu.

Wariant trzeci

Poza wspomnianymi wspólnymi inwestycjami drogowymi w latach 2016-2021 Gmina Miękinia przekazała na rzecz Powiatu Średzkiego łącznie 1 939 929 zł.
 

Gmina Miękinia

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA