POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Konkurs fotograficzny w gminie Kostomłoty pn. „Wiosna w obiektywie”

Zdjęcie ilustracyjne fot.: Gmina Kostomłoty

Wójt Janina Gawlik zaprasza mieszkańców gminy Kostomłoty do udziału w konkursie fotograficznym „Wiosna w obiektywie”.

1. ORGANIZATOR:

Wójt Gminy Kostomłoty.

2. CELE KONKURSU

* Aktywizacja miłośników fotografii.

* Rozwijanie pomysłowości, spostrzegawczości oraz kreatywności.

* Rozbudzenie wrażliwości estetycznej.

* Poznawanie najbliższej okolicy.

* Promowanie walorów krajobrazowych gminy.

3. ZASIĘG KONKURSU

Konkurs obejmuje teren Gminy Kostomłoty.

4. UCZESTNICY

Adresatami Konkursu są Mieszkańcy Gminy Kostomłoty.

5. WARUNKI KONKURSU

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz  maksymalnie 3 fotografii, w formie elektronicznej (w formacie JPEG) na adres e-mail: promocja@kostomloty.pl
 • Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe.
 • Fotografie zgłaszane do konkursu muszą odnosić się do hasła „WIOSNA W OBIEKTYWIE”, preferowane są zdjęcia przedstawiające naturę, roślinność, wiosenny krajobraz o różnych porad dniach …
 • Do konkursu nie dopuszcza się zdjęć przedstawiających wizerunek osób.
 • Fotografie nie związane z tematem konkursu, brak wypełnionego formularzu zgłoszeniowego oraz nieodpowiedni format zdjęcia powodują odrzucenie prac.
 • Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

6. NAGRODY

Dla uczestników konkursu przewidziano nagrody rzeczowe.

7. LAUREACI

 • Zwycięzców konkursu wyłoni 3 osobowa komisja konkursowa, która przydzieli każdej z prac konkursowych punkty od 1 do 5.
 • Prace z najwyższą ilością punktów wygrywają.
 • W przypadku tej samej ilości punktów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi do końca czerwca 2021 r.
 • Nagrody będzie można odebrać w Urzędzie Gminy Kostomłoty, ul. Ślężna 2, w ustalonym z pracownikiem promocji terminie.  

8. TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 7 czerwiec 2021 r.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych: Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kostomłoty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych    oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Kostomłoty reprezentowany przez Wójta Gminy z siedzibą przy ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty, NIP: 913-15-01-598. Z Administratorem można się skontaktować za pomocą  tel.: (+48 71) 31-70-283 poczty e-mail: gmina@kostomloty.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Adres strony internetowej http://www.kostomloty.pl/ 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Tomasza Więckowskiego, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pomocą adresu poczty  e-mail: iod@kostomloty.pl lub za pomocą numeru telefonu (+48) 693‑337‑954 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt. 1
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wykonywaniem ustawowych zadań własnych, zleconych oraz porozumień z organami władzy państwowej i samorządowej w szczególności wynikających z ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378 ze zm.).
 4. Ogólne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora zawarte są w art. 6 ust. 1 lit a-d RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a-j. Dokładne informacje   o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w poszczególnych Wydziałach Referatach Urzędu Gminy dla każdej załatwianej sprawy oraz na stronie BIP Urzędu w zakładce ochrona danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

1)    podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

2)    podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (RWA) w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.(Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.).
 2. Posiada Pani/Pan prawo:

1)    dostępu do treści swoich danych na podstawie ar. 15 RODO przy czym;

a)      prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, które zostały zebrane w sposób pośredni (z innych źródeł) w pewnych okolicznościach będzie ograniczone tj.  w sytuacjach gdy żądanie dostępu do Pani/Pana danych mogłoby wpłynąć  na prawa i wolności osób od których dane pozyskano, powyższe ograniczenie zostało wprowadzone ustawą wdrażającą RODO* i wynika z następujących przepisów;

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu;
 • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji;

2)    ponadto dostęp do Pani/Pana danych osobowych w związku z postępowaniem  o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadkach gdy Pani/Pana żądanie wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku by je zrealizować, Administrator  ma prawo oczekiwać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających  w szczególności mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,

3)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe przy czym;

 • w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego skorzystanie przez Panią/Pana z uprawnienia do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą,

4)    żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit b, e RODO tj. dane są niezbędne;

 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

5)    prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,

6)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,

7)    prawo do ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 ust. 1 RODO przy czym prawo to zostało ograniczone przez ustawę wdrażającą RODO* w następujących przepisach;

 •  w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i wynik postępowania;
 •  w ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu - wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na przebieg i wynik postępowań w przedmiocie uchwalania miejscowych planów odbudowy;
 •  w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych;
 •  w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych - wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
 •  w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym - wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na przebieg kontroli oraz na uprawnienie właściwego organu do nałożenia kary;
 •  w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji - wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie wpływa na przebieg i wynik postępowań;

8)    prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. W przypadkach gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, odmowa podania danych będzie skutkować brakiem rozpatrzenia sprawy. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne.
 2. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

* ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. 2019 poz. 730)

10. Karta zgłoszeniowa uprawniającą do wzięcia udziału w konkursie w załączeniu www.kostomloty.pl

Gmina Kostomłoty

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA