POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Budżet gminy Miękinia na rok 2012

Pieniądze fot.: Express-Miejski.pl

Budżet gminy Miękinia na rok 2012 przewiduje dochody w kwocie 42 478 083,20 zł, a wydatki wyższe od dochodów o 6 442 374,00 zł, czyli 48 920 457,20 zł. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami zwrotnymi (pożyczki, kredyty oraz emisja obligacji). Budżet ma charakter proinwestycyjny, aż 24% wydatków budżetowych zostanie przeznaczone na wydatki inwestycyjne – 12 117 381,00 zł.


Najważniejszą grupę wydatków inwestycyjnych stanowią wydatki drogowe; modernizacja drogi wojewódzkiej nr 336, remont drogi powiatowej Gałów – Ratyń, powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych, modernizacja dróg gminnych w technologii stabilizacji nawierzchni, budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wilkszyn – Miłoszyn. Drugim obszarem wydatków majątkowych jest oświata i kultura fizyczna. Wydatki dotyczą: budowy sal sportowych, przedszkola i boiska wielofunkcyjnego w Pisarzowicach. Zadania dotyczące budowy przedszkola oraz sali sportowej są już w trakcie realizacji. Budowa wymienionych obiektów oświatowych ma na celu stworzenie kolejnego po Miękini nowoczesnego zespołu szkolno – sportowego w Pisarzowicach.

Kolejny obszar wydatków inwestycyjnych to gospodarka wodno-ściekowa, zadania z zakresu kanalizacji i wodociągowania gminy są wykonywane przez jednoosobowa spółkę gminną, w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe na realizacje wskazanych zadań przez spółkę w wysokości 2 milionów złotych.

Do ustalenia dochodów budżetu gminy na rok 2012 założono ostrożną politykę podatków i opłat. Należy zaznaczyć, że Gmina konsekwentnie prowadzi politykę zrównoważonego fiskalizmu starając się nie obciążać nadmiernymi podatkami i opłatami obywateli, przy zachowaniu możliwości generowania środków na realizację zadań własnych. Wzrost stawek w podatku rolnym do 55,00 zł za 1 q żyta (w 2010 r. stawka ustalona była na poziomie 37,64 zł za 1 q żyta) związany jest ze wzrostem średniej ceny żyta w Polsce, zaś charakter tego podatku powoduje, iż stawka uzależniona jest od tej ceny. Zaznaczyć należy, że przyjęta stawka jest i tak niższa od stawki ogłoszonej przez GUS, która wynosi 74,18 zł za 1 q żyta. Gmina utrzymuje stawki w zakresie podatku od nieruchomości dotyczących działalności gospodarczej na prawie niezmienionym poziomie od 2007 roku. Stawki podatku od środków transportu są najniższe z możliwych. Przyjęta w 2008 roku polityka w zakresie wysokości stawek opodatkowania środków transportu, polega na zatwierdzeniu przez Radę stawek na poziomie dolnych progów możliwości ich stosowania, co spowodowało, iż szereg podmiotów zarejestrowało swoja działalność na terenie gminy, a tym samym podstawy wymiaru tego podatku wzrosły w tym okresie. Powodując wzrost dochodów z tego źródła z kwoty 200 tys. zł w 2006 r. do planowanej na rok 2012 kwoty 1 520 816,00 zł.

Powyższe działania mają stworzyć sprzyjające warunki dla przedsiębiorców oraz nowych mieszkańców, co w perspektywie znajdzie przełożenie na dochody budżetowe. Podsumowując jest to budżet gminy aktywnej, która kładzie nacisk na rozwój.
 

Gmina Miękinia

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA