POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Nabór na wolne stanowisko w gminie Kostomłoty

Urząd Gminy Kostomłoty fot.: UG

Wójt Gminy Kostomłoty ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw sieci technicznych i uzbrojenia terenu

I. DANE PODSTAWOWE:
1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty
2. Nazwa stanowiska pracy: stanowisko do spraw sieci technicznych i uzbrojenia terenu
3. Wymiar etatu: cały etat

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
4. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. nieposzlakowana opinia,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
7. znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska a także innych związanych z wykonywanym zakresem.

III. WYMAGANIA DODATKOWE pożądane od kandydata:
1. umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office),
2. cechy charakteru: punktualność i dokładność, wysoka kultura osobista, dyskrecja, dyspozycyjność, komunikatywność, odporność na stres i na zmiany w pracy, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,
3. staż pracy w administracji publicznej,
4. prawo jazdy kategorii „B” .

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ na stanowisku będącym przedmiotem naboru:
1. Prowadzenie spraw w zakresie programowania i prowadzenia inwestycji związanych z zaopatrzeniem wsi w media, w szczególności:
a. planowania zadań inwestycyjnych do budżetu w zakresie wodociągów, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego, niskiej emisji i innych według potrzeb,
b. przygotowania materiałów do realizacji inwestycji oraz wsadu merytorycznego do ogłaszania przetargów dla zadań realizowanych na stanowisku,
c. prac komisji przetargowych przy wyłanianiu wykonawców dla zadań realizowanych na stanowisku.
2. Prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania oświetlenia ulicznego w zakresie eksploatacji, modernizacji oraz prowadzenia inwestycji, w tym m.in. budowy nowych punktów świetlnych.
3. Realizowanie zadań wynikających z wydatkowania środków finansowych w ramach sołectw, m.in. prowadzenie nadzoru i kontrola realizacji przez sołtysów zadań określonych w składanych wnioskach, dokonywanie rozliczenia finansowego wydatkowanych środków, współpraca z referatem finansowym w zakresie realizacji wydatków, współpraca z sołtysami w zakresie realizacji wydatków.
4. Prowadzenie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi.
5. Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, postanowień, decyzji, zaświadczeń w zakresie spraw realizowanych na stanowisku pracy. Dla dokumentów, które wymagają publikacji na stronie BIP Urzędu, podejmowanie działań związanych z ich przygotowaniem do publikacji w odpowiednim formacie.
6. Przygotowywanie projektów pism w zakresie spraw prowadzonych na stanowisku pracy.
7. Archiwizowanie dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy.
8. Przygotowywanie sprawozdań w zakresie realizowanych zadań na stanowisku pracy odpowiednim jednostkom, służbom i organom.
9. Wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń lub upoważnień pracodawcy.

V.WYMAGANE DOKUMENTY:
1. list motywacyjny
2. życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje
4. kserokopie świadectw pracy
5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
8. klauzula informacyjna (RODO) – wzór nr 1 w załączeniu do ogłoszenia
9. oświadczenie rekrutacyjne – wzór nr 2 w załączeniu do ogłoszenia

VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Kostomłoty (w sekretariacie pok. nr 2), ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30, piątek od 7:30 do 14:15.
Nieprzekraczalny termin złożenia kompletu dokumentów upływa w dniu: 27 listopada 2020 r., do godz. 09:00 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją:
„Nabór na zastępstwo na stanowisko do spraw sieci technicznych i uzbrojenia terenu”

VII. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kostomłoty z siedzibą: 55-311 Kostomłoty, ul. Ślężna 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: biuro@rodostar.pl.
2. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

VIII. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:
a. praca biurowa, praca w terenie
b. praca z wykorzystaniem komputera
c. bezpośredni kontakt z interesantami
d. stanowisko pracy usytuowane na I piętrze, budynek dwukondygnacyjny, brak windy
e. Urząd częściowo przystosowany dla osób poruszających się na wózku – parter

IX. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NABORU:
1. Komisja konkursowa przeprowadzi nabór w dwóch etapach: pierwszy etap – analiza formalna dokumentów; drugi etap – merytoryczna ocena kandydatów, która będzie składać się z testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.
2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo (na podany adres) o terminie testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http:/bip.kostomloty.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
4. Dokumenty odrzucone można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w pokoju nr 2 (sekretariat) w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 713967255.

Gmina Kostomłoty

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA