POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Wójt Płaziuk: Czy mieszkańcy są za wprowadzeniem nazw ulic w danej miejscowości?

Zdjęcie ilustracyjne fot.: GU

Wstępem do procedury wprowadzenia nazw ulic i jego pierwszym etapem są zebrania wiejskie, na których muszą być podjęte uchwały w tej sprawie. 

Mieszkańcy muszą bowiem odpowiedzieć na podstawowe pytanie: Czy są za wprowadzeniem nazw ulic w danej miejscowości? Pozwoli to na podjęcie dalszych działań.

Następnym etapem jest przeprowadzenie konsultacji społecznych ze społecznością lokalną, której sprawa dotyczy. Podczas nich na przygotowanych mapach mieszkańcy wybierają nazwy ulic dla odpowiednich odcinków dróg. Kolejno podejmowana jest przez radę gminy uchwała w sprawie wprowadzenia nazw ulic. Wyniki przeprowadzonych wcześniej konsultacji są bardzo istotne do podjęcia uchwały, lecz nie wiążą rady gminy. Dopiero podjęta uchwała otwiera pole do dalszych działań dla wójta.

Dzięki uchwale i zabezpieczonym środkom w budżecie, przygotowuje on operat geodezyjny do wprowadzenia nazw. Wykonuje to zazwyczaj firma geodezyjna posiadająca odpowiednie kwalifikacje, wyłoniona w ramach przetargu. Powyższy operat jest dokumentem pozwalającym na wprowadzenie zmian w powiatowym ośrodku geodezyjnym.

Urząd gminy wysyła do każdego mieszkańca, którego zmiana dotyczy, zawiadomienia o wprowadzeniu nazwy ulicy oraz o dacie jej wprowadzenia. Gmina jest również zobowiązana do oznakowania nowych ulic poprzez postawienie stosownych znaków na skrzyżowaniach.

Po dacie wejścia w życie uchwały o wprowadzeniu nazw - mieszkaniec na swój wniosek i koszt, na podstawie otrzymanego zawiadomienia z urzędu gminy, dokonuje zmian dokumentów (takich jak prawo jazdy, dowód rejestracyjny, zmiany danych w Urzędzie Skarbowym, KRUS, ZUS, itp.).

Wymiana dowodu osobistego dokonywana jest na wniosek mieszkańca i jest bezpłatna. Należy wiedzieć, iż w obecnie wydawanych dowodach osobistych nie ma podanego adresu zamieszkania. Wprowadzenie nazw ulic nie wpływa też na konieczność wymiany paszportów, gdyż zgodnie z ustawą o dokumentach paszportowych paszport nie zawiera adresu właściciela.

Właściciele nieruchomości zabudowanych poniosą koszty wykonania nowych tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości, które są obowiązani umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu zgodnie z ustawą o  prawie geodezyjnym i kartograficznym.

Mieszkańcy obszaru, na którym dokonywane jest wprowadzenie nazw ulic poniosą również koszty zmian pieczątek firmowych bądź osobistych, wizytówek, zmian banerów reklamowych i publikowanych reklam. Gmina w żadnym przypadku nie może zrekompensować tych kosztów. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym w sytuacji, gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz prawa jazdy spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może, w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tego dokumentu. Zwolnienie od opłaty, bądź jej pomniejszenie będzie więc wyłącznie kompetencją rady powiatu.

Koszty jakie będzie musiała ponieść Gmina Udanin

Wójt zobowiązany jest do wykonania uchwały rady gminy i wykonania operatu geodezyjnego do wprowadzenia nazw ulic. Kwota takiego wykonania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu i będzie zależna od powierzchni miejscowości oraz ilości działek ewidencyjnych.

Urząd gminy poniesie też koszty administracyjne wysłania zawiadomień do wszystkich mieszkańców, u których dokonano zmian danych adresowych. Gmina zobowiązana jest również, na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do umieszczania i utrzymywania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów oraz do prowadzenia i aktualizowania ewidencji porządkowej nieruchomości.

Gmina poniesie więc koszty wykonania i umieszczenia nowych tabliczek informacyjnych ulic oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji gminnej, m.in. w internetowym systemie punktów adresowych.

Szanowni mieszkańcy, na wstępie, przed organizacją zebrań we wskazanych sołectwach chciałbym, abyście  wypowiedzieli się w ww. sprawie w formie krótkiej ankiety, czy chcecie Państwo aby w waszej miejscowości, wprowadzone zostały nazwy ulic. Pozwoli to na jednoznaczne stwierdzenie woli mieszkańców i zabezpieczenie środków finansowych na podjęcie działań w tej sprawie.

Zachęcam wszystkich pełnoletnich mieszkańców do wypełnienia załączonej ankiety.

Wójt Gminy Udanin

Wojciech Płaziuk

Gmina Udanin

4

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA


REKLAMA