POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Jaki był rok 2020 w gminie Malczyce?

Gmina Malczyce podsumowuje 2020 rok fot.: Gmina Malczyce

Rok 2020 był rokiem, który wywrócił rzeczywistość, również tę samorządową, do góry nogami.

Musieliśmy zmierzyć się z pandemią oraz panującym strachem przed koronawirusem. Wielu z nas musiało zmienić lub odłożyć swoje plany, nauczyliśmy się żyć z zakazami, zaleceniami i obostrzeniami, a to wszystko dla naszego dobra i dla zdrowia naszych bliskich.

Rok 2020 był rokiem trudnym dla samorządu gminnego, dla oświaty, dla przedsiębiorców, którzy często zmuszeni byli do ograniczenia, niekiedy nawet likwidacji swojej działalności, dla gospodarki kraju, ale również, gospodarki lokalnej. Nauczyliśmy się funkcjonować w pewnej nieprzewidywalności, zmuszeni byliśmy często do spontanicznego reagowania i dostosowywania się do wprowadzanych zmian. Od marca 2020 z niewielkimi przerwami nie funkcjonowała w sposób stacjonarny szkoła, przedszkole i żłobek, zamknięty był gminny ośrodek kultury, biblioteki, świetlice wiejskie czy obiekty sportowe. Normalnie wydarzenia kulturalne i sportowe, gromadzące zawsze największą liczbę osób, stanowiłyby znaczną część podsumowania roku. Informacje, zapowiedzi, relacje zaraz po i w trakcie wydarzeń przyciągały zainteresowanych. W 2020 roku praktycznie wszystkie większe imprezy gminne zostały odwołane, a harmonogram mocno przeorganizowany.

Mimo licznych obostrzeń spowodowanych pandemią i rygorem zachowania bezpieczeństwa był to jednak rok pracowity. Zrealizowanych zostało wiele inwestycji, bezpośrednio przekładających się na życie mieszkańców. Rok 2020 był inny niż wszystkie poprzednie, był trudny. Nie należy jednak zapominać o pozytywach tego roku i o tym, co mimo trudności udało się zrealizować. Postarajmy się spojrzeć na mijający, jak i ten który się właśnie rozpoczął rok, pozytywnie, wyciągając z doświadczeń naukę.

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem zrealizowanych w minionym roku zadań.

STYCZEŃ 2020

Początek roku to przede wszystkim prace koncepcyjne, strategiczne i sprawozdawcze.

 • rozpoczęliśmy prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce oraz dodatkowymi strategicznymi dokumentami takimi jak projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Malczyce, Rusko i Mazurowice. Sporządziliśmy bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę na terenie gminy Malczyce oraz poddaliśmy pod ocenę możliwości wdrożenia nowych kierunków rozwoju gminy Malczyce w kontekście współczesnych trendów gospodarczych i funkcjonalno-przestrzennych
 • uruchomiliśmy portal mapowy gminy Malczyce dotyczący 1280 punktów adresowych na terenie całej gminy, przy okazji aktualizując bazę danych dotyczącą numeracji porządkowej w gminie Malczyce, weryfikując i korygując adresy nadawane w latach 1994-2019
 • przygotowaliśmy sprawozdanie z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Malczyce w roku 2019
 • ogłosiliśmy dwa postępowania o udzielenie zamówienia: na budowę świetlicy w Rusku oraz budowę świetlicy w Mazurowicach. Na budowę dwóch świetlic pozyskaliśmy kwotę 744.554,14 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Najważniejszym zadaniem było zakończenie budowy i uruchomienie pierwszego w gminie Malczyce Żłobka Publicznego „Szczęśliwe Misie”, nowoczesnej, a zarazem ekologicznej placówki z miejscem dla 30 dzieci.

Początek roku to czas kiedy wydarzenia kulturalne i sportowe mogły być realizowane, a my nie spodziewaliśmy się, że w ciągu najbliższych miesięcy tak się to zmieni.

 • jak co roku zorganizowany został Orszak III Króli, mieszkańcy przeszli w barwnym korowodzie ulicami Malczyc
 • po raz 28 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Gminnym Ośrodku Kultury im. Władysława Reymonta w Malczycach
 • odbył się turniej Piłki Nożnej o przechodni puchar Wójta Gminy Malczyce oraz turniej Tenisa Stołowego o „Złotą Rakietę” i Badmintona w hali sportowo-widowiskowej w Malczycach, których współorganizatorem była Szkoła Podstawowa w Malczycach im. Skarbów Dolnego Śląska.

LUTY 2020

Zleciliśmy wykonanie i dokonaliśmy odbioru zadań:

 • utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełm, wartość: 27.060,00 zł
 • utwardzenia terenu przy skrzyżowaniu ulic Mazurowickiej i 1 Maja w Malczycach, wartość: 12.300,00 zł
 • naprawy piłkochwytów, siatek oraz pielęgnacji sztucznej murawy na boisku sportowym przy ul. Dworcowej, wartość: 7.694,02 zł.

Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie:

 • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie w kwocie 666,00 zł do zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Malczyce
 • do programu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dedykowanemu eliminowaniu terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Finalnie podpisano umowę grantową, zakupiono tablety i przekazano do Szkoły Podstawowej w Malczycach.

Rozpoczęły się prace remontowe obiektu Dworca PKP w Malczycach oraz terenu przyległego. Wartość realizowanej inwestycji to ponad 10 mln zł.

MARZEC 2020

Ruszyły lokalne inicjatywy:

 • sporządzono umowy o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w gminie Malczyce dla: Wings of FreedomStowarzyszenia Rodziców TEAMZarządu Gminnego ZOSP RP w Malczycach oraz Malczyckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego “Cyprinus”
 • rozstrzygnęliśmy konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej oraz w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020. Na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi przewidziana została kwota 180.000 zł.

Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie:

 • do programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej na Zagospodarowanie terenu przy ulicy Pocztowej w Malczycach”.

KWIECIEŃ 2020

W dalszym ciągu, nieprzerwanie ubiegaliśmy się o środki zewnętrzne i podejmowaliśmy nowe inicjatywy:

 • złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do II etapu programu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Zakupiliśmy 9 laptopów, 25 tabletów, 30 kart SD umożliwiających dostęp do internetu na 2 miesiące, drukarkę oraz sprzęt wielofunkcyjny, które zostały przekazane na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach.
 • ogłosiliśmy nabór wniosków do Programu „Kreatywni w Gminie Malczyce”. Kwota do rozdysponowania wyniosła 20 tys. zł. Finalnie pozytywną ocenę przeszło
  5 projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.
 • wzięliśmy udział w pierwszym spotkaniu rady technicznej dotyczącym zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm”
 • rozbudowaliśmy i naprawiliśmy zlokalizowane na terenie gminy Malczyce hydranty.
 • przeprowadziliśmy konkurs na „Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną”, nagrodzono 9 prac konkursowych
 • wsparliśmy zainicjowaną przez mieszkańców akcję szycia maseczek.

MAJ 2020

Zrealizowaliśmy  zadania małej i dużej infrastruktury:

 • rozpoczęła się budowa świetlicy wiejskiej w Mazurowicach
 • zakończono równanie i wałowanie dróg gminnych gruntowych
  w miejscowościach: Chomiąża, Kwietno, Szymanów, Zawadka, Rusko, Mazurowice, Wilczków i Rachów. 
  Koszt robót – 10.233,60 zł brutto
 • powołaliśmy Gminne Biuro Spisowe w ramach prowadzonego Powszechnego Spisu Rolnego 2020, ogłosiliśmy nabór kandydatów na rachmistrza spisowego
 • rozpoczynają się prace budowlane chodnika przy ul. Mazurowickiej w Malczycach oraz nawierzchni części placu przy ul. 1-go Maja w Malczycach przy dawnej przeprawie promowej. Inwestycja zrealizowana została przy współpracy gminy Malczyce z Powiatem Średzkim, w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2068D i nr 2191D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Malczyce”, wartość robót – 182.544,05 brutto, została po połowie sfinansowana przez gminę i powiat
 • naprawiono ogrodzenie boiska przy ul. Dworcowej – koszt naprawy 11.000 zł brutto
 • inaczej niż w latach poprzednich z uwagi na epidemię symbolicznie uczciliśmy obchody majowe w gminie Malczyce oraz obchodziliśmy 30-lecie samorządu terytorialnego
 • odsłonięta i poświęcona została figura św. Jana Pawła II przy obelisku w Malczycach.

CZERWIEC 2020

Rozpoczęła się realizacja inwestycji, tych większych i mniejszych:

 • budowa świetlicy wiejskiej w Rusku
 • przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Łącznej w Wilczkowie. Koszt inwestycji – 348.629,94 zł
 • zagospodarowanie terenu przy ulicy Pocztowej w Malczycach. Koszt całkowity zadania – 79.950,00 zł
 • modernizacja boiska sportowego przy ul. Polnej w Malczycach poprzez budowę systemu nawodnienia oraz wykonanie części ogrodzenia. Koszt zadania – prawie 100.000,00 zł. Ludowy Klub Sportowy ODRA Malczyce otrzymał dotacje w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2020 r. ogłoszonego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz gminę Malczyce.
 • rozpoczęła się budowa marketu DINO w Mazurowicach
 • Gminie Malczyce nieodpłatnie przekazana została przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nieruchomość Skarbu Państwa położona w miejscowości Chomiąża – działka, na której znajduje się budynek byłego sklepu.
 • dokonano otwarcia ofert oraz podpisano umowę na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Malczyce”. Wyłoniono wykonawcę zadania, firmę: PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. Wartość zamówienia – 2.158.647,19 zł.

Otrzymaliśmy kolejne dofinansowania dla gminy:

 • w wysokości 45 tys. zł w ramach kolejnego programu grantowego: Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, zakupiliśmy 15 laptopów, które przekazaliśmy do Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach
 • podpisaliśmy umowę na realizację zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 moduł 2 na dofinansowanie funkcjonowania żłobka publicznego w Malczycach. Kwota dofinansowania – wyniosła 48.600,00 zł

 

 • złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do PFRON na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość wnioskowanej pomocy – 381.400,00 zł
 • razem z 27 samorządami z terenu Dolnego Śląska podpisaliśmy deklarację współpracy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia Instrumentu Terytorialnego „Subregionu Wrocławskiego” w perspektywie 2021-2027, której celem jest uzyskanie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego.

W reżimie sanitarnym zorganizowaliśmy wydarzenia:

 • przeprowadziliśmy lokalnie na terenie gminy Wybory Prezydenckie 2020
 • byliśmy jednym z współorganizatorów, organizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” z Legnicy koncertu w ramach „IX Festiwalu Słowiańskie Barwy Miłości im. Lidii Nowikowej”
 • uroczyście pożegnaliśmy VIII klasy Szkoły Podstawowej Skarbów Dolnego Śląska, dla uczniów zaśpiewała finalistka The Voice of Poland Małgorzata Pauka
 • uczestniczyliśmy w obchodach 70-lecia Parafii Prawosławnej w Malczycach oraz 35-lecia probostwa ks. mitrata Michała Szlagi
 • 30 czerwca odbyła się sesja absolutoryjna.

LIPIEC 2020

Rozpoczęliśmy wakacje nowymi inicjatywami:

 • rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego” współpraca z Instytucją Zarządzającą i gminami partnerskimi
 • podpisaliśmy list intencyjny dotyczący realizacji projektu budowy ścieżek rowerowych na trasie „Jawor -Mściwojów -Wądroże Wielkie – Ruja – Malczyce”.

SIERPIEŃ 2020

Zainicjowaliśmy zupełnie nowe lokalnie inicjatywy, angażujące mieszkańców w zmianę otaczającej ich przestrzeni:

 • ogłosiliśmy I nabór wniosków na udzielenie dotacji na przeprowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji gminy Malczyce. Partycypacja gminy w kosztach prac wynosi do 50%.Wpłynęło 11 wniosków wspólnot mieszkaniowych.
 • zakończyliśmy prace związane z budową chodnika przy ul. Mazurowickiej oraz nawierzchnią drogi przy ul. 1-go Maja od strony rzeki Odry.Otrzymaliśmy kolejne dotacje:
 • w wysokości 1,9 mln zł na budowę sieci kanalizacyjno sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Rusko, co pozwoli prawie w 40% skanalizować miejscowość. W ramach planowanej operacji zostanie wybudowany zbiorczy system kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków komunalnych do istniejące sieci kanalizacji zlokalizowanej w miejscowości Malczyce przy ul. Rożanej oraz zlewnia przepompowni ścieków
 • w wysokości 30.666 tys. zł na zadanie pn.„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Malczyce”, zostało zutylizowanych 43 Mg azbestu z 28 posesji na terenie gminy.

WRZESIEŃ 2020

Rozpoczęliśmy od planowania i współpracy z instytucjami wspomagającymi działania samorządów:

 • podpisaliśmy porozumienie, kolejny krok po deklaracji współpracy, w zakresie opracowania dokumentu programowego jednostek samorządu terytorialnego wchodzącego w skład Innego Instrumentu Terytorialnego „Subregionu Wrocławskiego”
 • przystąpiliśmy do stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna, którego celem jest wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego, dążenie do rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturowego i turystycznego, integracja wspólnot lokalnych, promocja oraz realizacja wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Stowarzyszenia.

Wydarzenia:

 • przywitaliśmy uczniów pierwszych klas, rozpoczynających nowy rok szkolny
 • uczciliśmy 81.rocznicę wybuchu II wojny światowej
 • wręczyliśmy medale za długoletnie pożycie małżeńskie – 50 lat „Złote Gody”. Odznaczenie otrzymali Państwo Maria i Roman Gładkowscy z Chomiąży oraz Państwo Krystyna i Stefan Zielińscy z Ruska
 • włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”, czytając tym razem w plenerze, nad Odrą Balladynę Juliusza Słowackiego
 • objęliśmy patronatem akcję charytatywną – Motoryzacyjnie Dla Oliwiera Kwiatkowskiego – Rozjedźmy Siatkówczaka w Malczycach.

PAŹDZIERNIK 2020

Współpracowaliśmy z innymi samorządami m.in. Powiatem Średzkim:

 • podpisaliśmy umowę dotyczącą przywrócenia usług medycznych na terenie powiatu średzkiego przekazując kwotę 155.305,00 zł w formie dotacji na modernizację budynku dawnego szpitala
 • dla poprawy bezpieczeństwa na ternie gminy zamontowaliśmy próg zwalniający typu berlińskiego na drodze powiatowej przy wjeździe do Malczyc od strony Wilczkowa. Inwestycja współfinansowana wspólnie z powiatem średzkim. Koszt całkowity – 6.373,02 zł, wkład gminy 3.000,00
 • zamontowany został rejestrator prędkości przy ul. Mickiewicza w Malczycach.

Odebraliśmy zakończone inwestycje, w dalszym ciągu pozyskiwaliśmy dotacje, a kończąc jedne inicjatywy, rozpoczęliśmy kolejne:

 • Zakończyliśmy się gruntowny remont szkolnej stołówki w Szkole Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska, dzięki otrzymanemu wsparciu w wysokości 78.855,81 zł w ramach rządowego programu „Posiłek w Szkole”. Koszt całkowity – 98.694,76 zł.
 • odebraliśmy prace związane z Zagospodarowaniem terenu przy ul. Pocztowej w Malczycach. Koszt inwestycji – 65.000,00 zł.
 • Zawnioskowaliśmy o środki w ramach Programu “MALUCH+” 2021 na funkcjonowanie Żłobka Publicznego “Szczęśliwe Misie” w Malczycach. Wydatki całkowite – 230.404,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania – 60.800,00 zł
 • zawarliśmy umowę z firmą PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o., na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Umowa będzie obowiązywać od 1 grudnia 2020 do 30 listopada 2022 r.

 

 • opublikowaliśmy listę wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego”, które zostały zakwalifikowane po ocenie formalnej i przeszły do kolejnego etapu, czyli oceny merytorycznej
 • ogłosiliśmy konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

 Wydarzenia:

 • wręczyliśmy uczniom Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach stypendia: 12 stypendiów naukowych i 2 sportowe
 • świętowaliśmy wspólnie z placówkami oświatowymi z terenu gminy Malczyce obchody Dnia Edukacji Narodowej
 • przyłączyliśmy się do akcji „Pod biało-czerwoną”, w ramach której finansowane są ze środków rządowych maszty na flagi w każdej gminie
 • zakupiliśmy metalowe serca na nakrętki, które stanęły przy Urzędzie Gminy Malczyce i Publicznym Przedszkolu w Malczycach
 • wspieraliśmy nominację i udział w finale konkursu – sołtysa Chomiąży Michała Rydzanicza, który zdobył najwięcej głosów w powiecie średzkim w plebiscycie Sołtys Roku i Koło Gospodyń Wiejskich Roku w akcji Mistrzowie Agro
 • uczestniczyliśmy w obradach Młodzieżowej Rady Gminy Malczyce i wyboru nowego prezydium.

LISTOPAD 2020

Podjęliśmy nowe wyzwania, zakończyliśmy rozpoczęte i współpracujemy dalej z innymi jednostkami:

 • podpisaliśmy porozumienie z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w sprawie włączenia gminy Malczyce w inicjatywę Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego
 • ogłosiliśmy nabór wniosków o zamiarze przystąpienia w 2021 r. do usunięcia wyrobów azbestowych z terenu gminy Malczyce
 • przekazaliśmy 25 pulsoksymetrów, otrzymanych od Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej SPZOZ w Malczycach, który rozdysponował ich część pomiędzy jednostki organizacyjne gminy
 • zakończyliśmy prace związane z Powszechnym Spisem Rolnym 2020 na terenie gminy Malczyce – w 86 dzień spisu zajęliśmy zaszczytne 14 miejsce z odsetkiem 100% spisanych gospodarstw.

Wydarzenia:

 • ogłosiliśmy konkurs „Ślady Niepodległości na Ziemi Malczyckiej”
 • uczciliśmy obchody 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
 • przyozdobiliśmy gminę chryzantemami, pozyskanymi od lokalnego przedsiębiorcy – pana Dariusza Dolaka.
 • wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej uczciliśmy Dzień Pracownika Socjalnego.
 • ogłosiliśmy facebookowy konkurs Mikołajkowy „Wizerunek Świętego Mikołaja”.

GRUDZIEŃ 2020

Oficjalne kończą się i przeprowadzamy lub uczestniczymy w odbiorze inwestycji:

 • budowy świetlicy wiejskiej w Mazurowicach. Całkowita wartość to 434.633,53 zł
 • przebudowy Dworca PKP w Malczycach. Dworzec w Malczycach po zakończonej inwestycji jest komfortowy, bezpieczny, przebudowany z dbałością o detale i historyczny charakter. Całkowita wartość – 10,5 mln zł.

Dużymi krokami zbliżamy się do zakończenia roku kalendarzowego nie zwalniając jednak tempa podejmowanych inicjatyw:

 • rozstrzygnęliśmy prowadzony od sierpnia nabór wniosków o udzielenie dotacji, w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji Gminy Malczyce. Dofinansowanie do przeprowadzenie remontu w 2021 roku otrzymały 2 wspólnoty mieszkaniowe.
 • otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 380.472,65 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu „Od drzwi do drzwi”. W ramach realizacji zadania na początku 2021 roku zakupiony zostanie nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych
 • ogłosiliśmy przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych dla całej miejscowości Rusko – gm. Malczyce wraz
  z doprowadzeniem ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w m. Malczyce przy ul. Różanej – Etap I.
 • wypowiedzieliśmy umowę wykonawcy budowy świetlicy wiejskiej w Rusku. Po całkowitym rozliczeniu się z firmą, ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie nowego wykonawcy i tym samym  dokończenie realizacji budowy świetlicy. Nastąpi to w 2021 roku
 • spotkaliśmy się z zarządem LSSE i przeprowadziliśmy konsultacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy Malczyce oraz udziału LSSE w tworzonej przez pracowników urzędu gminy strefy aktywności gospodarczej
 • przygotowaliśmy projekt zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), uwzględniające powstanie na terenie gminy Malczyce strefy aktywności gospodarczej o wielkości ok. 80 ha
 • nawiązaliśmy współpracę z Centrum Badawczo-Rozwojowym Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przystępując do IV edycji Szkoły Liderów Lokalnych
 • oficjalnie SPZOZ w Malczycach, został zarejestrowany do udziału w narodowym programie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
 • nagrodziliśmy laureatów facebookowego konkursu mikołajkowego,
  w którym udział wzięło 38 dzieci oraz konkursu „Ślady Niepodległości na Ziemi Malczyckiej”, w którym nagrodzone zostały 4 prace.

Kończąc rok 2020 Rada Gminy Malczyce, jednogłośnie uchwaliła budżet na rok 2021. Budżet bardzo trudny, bo jego realizacja będzie przebiegać w czasie pogłębiającego się kryzysu finansów samorządowych.

Jaki był rok 2020 w Gminie Malczyce w mojej ocenie? – podsumowuje wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski – Dobrze, że się już skończył, i oby nigdy się nie powtórzył. Od takich komentarzy, aż roi się w różnego rodzaju podsumowaniach i analizach. Rok 2020 upłynął przede wszystkim pod znakiem strachu przed COVID-19. Faktem jest, że pandemia postawiła naszą rzeczywistość na głowie. Jako samorząd odnotowaliśmy straty, do budżetu gminy Malczyce z pośredniego lub bezpośredniego oddziaływania pandemii wpłynęło ok. 1 mln złotych mniej. Mimo wszystko nasz mały samorząd stale rozwija się i rośnie w siłę dzięki pracy i współpracy wielu różnych środowisk, ściśle współpracujących ze sobą, dla których dobrem nadrzędnym jest rozwój. I tym wszystkim osobom, wspierającym starania urzędników gminnych w trudnej, codziennej pracy dziękuję. Dziękuję także samym pracownikom Urzędu Gminy Malczyce za zaangażowanie i ciężką pracę, której przyświeca cel nadrzędny, jakim jest nasza mała ojczyzna.

Gmina Malczyce

9

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Jaki był rok 2020 w gminie Malczyce?

  2021-02-04 22:32:58

  gość: ~Zaraza

  A gdzie info najważniejsze - stanowiące precedens w historii samorządu malczyckiego? Wiecie, co mam na myśli... Jaka będzie przyszłość gminy?

 • 2021-02-05 23:00:12

  gość: ~Mce

  1. Kwiecień 2020. Najważniejszym dniem w gminie. I dlaczego o tym cisza???

 • 2021-02-08 12:34:05

  gość: ~haaa

  @~Mce
  prima aprilis, jak każdy 1 kwietnia :))

 • 2021-02-08 19:11:29

  gość: ~Taaa

  @~haaa
  Taaa... a niektórych do ciupy zamknęli. Policję na służbie obrażali. Faktycznie wesoło było. Brazylijska telenowela malczycka się rozpoczęła. Owinięte nadgarstki, placzaca małżonka, potem wyprowadzka z Malczyc, rozwód... Oj dzialo się w tym 2020. Działo.

 • 2021-02-10 22:04:45

  gość: ~taa

  @~Taaa
  Rozwód? Jaki rozwód?

 • 2021-02-09 17:43:01

  gość: ~obcy

  Tego nie da się spokojnie czytać. PR wójta i nic więcej. W tonie czynności jakie wójt razem z całym urzędem wykonał w 2020 np.: wspieraliśmy nominację i udział w finale konkursu – sołtysa
  uczestniczyliśmy w obradach Młodzieżowej Rady Gminy itd. Naprawdę żałosne....

 • 2021-02-10 19:32:38

  gość: ~amator

  Jeszcze lepszy jest numer z dworcem PKP, bo przypisuje sobie sukces i pisze:Oficjalne kończą się i przeprowadzamy lub uczestniczymy w odbiorze inwestycji:przebudowy Dworca PKP w Malczycach. Dworzec w Malczycach po zakończonej inwestycji jest komfortowy, bezpieczny, przebudowany z dbałością o detale i historyczny charakter. Całkowita wartość – 10,5 mln zł.Inwestycja w całości opłacona przez PKP.

 • 2021-02-10 21:20:24

  gość: ~Mieszkaniec Środy

  @~amator Wójt rozmawiał, pomagał, otwierał,i za pieniądze PKP macie piękny dworzec. W Środzie Burmistrz też czeka aż PKP wyremontuje i udostępni dworzec dla podróżnych i do dzisiaj pasażerowie czekają na zewnątrz na pociąg.

 • 2021-02-11 21:19:22

  gość: ~antek

  ostatnio dodany post

  Milion mniej w budżecie, ale uposażenie radnych idzie w górę. Więc jeszcze raz niech wójt wszystkim wyzna, że celem nadrzędnym jest nasza mała ojczyzna...

REKLAMA