POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Konkurs fotograficzny "Zima w obiektywie"

Konkurs "Zima w obiektywie" fot.: Gmina Kostomłoty

Janina Gawlik Wójt Gminy Kostomłoty zaprasza Mieszkańców Gminy Kostomłoty do udziału w konkursie fotograficznym „Zima w obiektywie”.

1. ORGANIZATOR:

Wójt Gminy Kostomłoty.

2. CELE KONKURSU

 • Aktywizacja miłośników fotografii.
 • Rozwijanie pomysłowości, spostrzegawczości oraz kreatywności.
 • Rozbudzenie wrażliwości estetycznej.
 • Poznawanie najbliższej okolicy.
 • Promowanie walorów krajobrazowych gminy.

3. ZASIĘG KONKURSU

Konkurs obejmuje teren Gminy Kostomłoty.

4. UCZESTNICY

Adresatami Konkursu są Mieszkańcy Gminy Kostomłoty.

5. WARUNKI KONKURSU

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz  maksymalnie 3 fotografii, w formie elektronicznej (w formacie JPEG) na adres e-mail: promocja@kostomloty.p
 • Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe.
 • Fotografie zgłaszane do konkursu muszą odnosić się do hasła „ZIMA W OBIEKTYWIE”.
 • Fotografie niezwiązane z tematem konkursu, brak wypełnionego formularzu zgłoszeniowego oraz nieodpowiedni format powodują odrzucenie prac.
 • Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

6. NAGRODY

Dla uczestników konkursu przewidziano: zestawy gadżetów gminnych, zestawy kreatywne do samodzielnego wykonania  prac plastycznych dla 5 najlepszych uczestników.

7. LAUREACI

 • Zwycięzców konkursu wyłoni 3 osobowa komisja konkursowa, która przydzieli każdej z prac konkursowych punkty od 1 do 5
 • Prace z najwyższą ilością punktów wygrywają.
 • W przypadku tej samej ilości punktów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15 marca 2021 r.
 • Nagrody będzie można odebrać w Urzędzie Gminy Kostomłoty, ul. Ślężna 2, w ustalonym z pracownikiem promocji terminie.  

8. TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 5 marca 2021r.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO - informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Kostomłoty reprezentowany przez Wójta Gminy Kostomłoty z siedzibą przy ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty, NIP: 913-15-01-598.

2. Może Pani/Pan również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres: biuro@rodostar.pl

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (…) oraz między innymi Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1458) oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) - w celu, między innymi, związanym z zatrudnieniem oraz przyznawania świadczeń socjalnych.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych. np. ZUS, firma ubezpieczeniowa, organ prowadzący  i nadzorujący, PIP

5. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe
ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

8. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeks pracy.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest,
że dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Karta zgłoszeniowa uprawniającą do wzięcia udziału w konkursie w załączeniu.

Pliki do pobrania

Gmina Kostomłoty

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA