POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Ogłoszenie Zarządu Spółki Średzka Woda

Ogłoszenie Zarządu Spółki Średzka Woda fot.: mpr

Zarząd Spółki Średzka Woda Sp. z o.o. informuje, że kwota środków przeznaczonych na finansowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynosi 150.000 zł.

Finansowanie i realizacja odbywa się zgodnie z Zasadami odpłatnego przejmowania przez Średzką Wodę Sp. z o.o. urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.). Inwestorzy, którzy wybudowali lub planują budowę sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej z własnych środków i są zainteresowani odpłatnym przekazaniem tych urządzeń, mogą składać wnioski, o których mowa w punkcie 3, w biurze Spółki przy ul. Sikorskiego 43.

Zasady odpłatnego przejmowania nie dotyczą przyłączy, gdyż zgodnie z definicją ustawową nie są to urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.

Wniosek i wzory umów znajdują się na stronie Spółki www.sredzkawoda.pl w zakładce Pliki do pobrania, pozycja nr 12, 13 i 14.

                                                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                                                  Antoni Biszczak

 

Zasady odpłatnego przejmowania przez Średzką Wodę Sp. z o.o. urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)

1. Cel i zakres: realizacja budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Środa Śląska.

2. Przekazujący: osoby prawne lub fizyczne, które wybudowały lub planują budowę sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych z własnych środków.

3. Warunki ubiegania się o odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych:

 • Złożenie wniosku o zawarcie umowy na przekazanie wybudowanych urządzeń kanalizacji sanitarnej i wodociągowej lub przekazanie urządzeń w budowie. Wniosek określa długość sieci.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej (4 egzemplarze) + prawomocne (ważne) pozwolenie na budowę sieci wod-kan oraz zgodę na zmianę pozwolenia na budowę na rzecz SPÓŁKI. Zgoda będzie wyrażona w odrębnym wniosku i oświadczeniu podpisanym przez PRZEKAZUJĄCEGO

4. Warunki przyjęcia do eksploatacji i na stan majątkowy Spółki Średzka Woda budowanych sieci:

 • zawarcie umowy, o której mowa w pkt 3,
 • wywiązanie się Przekazującego z zapisów umowy.

5. Warunki rozliczenia finansowego:

 • Podstawą do rozliczeń finansowych jest kosztorys inwestorski w przypadku planowania budowy lub powykonawczy w przypadku istniejącej sieci.
 • Procentowa wartość odpłatności Spółki Średzka Woda wynosi 50%. Za rozpoczętą budowę uznaje się co najmniej wybudowane fundamenty.

6. Środki przeznaczane na finansowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez Spółkę w ramach przedmiotowych umów zostaną określone w rocznym planie inwestycyjnym.

7. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez Spółkę zostanie podana do publicznej wiadomości do końca lutego każdego roku.

8. Kolejność podpisanych umów zależeć będzie od kolejności składanych wniosków oraz wyczerpania przeznaczonych przez Spółkę środków finansowych.

9. W przypadku przekroczenia kosztu budowy 1 mb sieci wynoszącego 400 zł. Spółka nie podpisze umowy na warunkach określonych w niniejszych zasadach. Jednocześnie może podpisać umowę z Przekazującym na warunkach odrębnych ustalonych między stronami.

10. Wzory umów i załączników:

 • Umowa przekazania urządzeń wodociągowych/kanalizacyjnych w trakcie budowy
 • Umowa przekazania na podstawie art. 31 ustawy, stanowią załączniki do niniejszych zasad
 • Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę
 • Oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana
 • Oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce inwestora

Średzka Woda/Materiał Płatny

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA