POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Ogłoszenie wójta Gminy Udanin

Zdjęcie ilustracyjne fot.: echo

Ogłoszenie WÓJTA GMINY UDANIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin”

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) i uchwały Nr XLVI.192.2018  Rady Gminy Udanin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin" zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w dniach od 26 lutego 2021 r. do dnia 26 marca 2021 r.,  w Urzędzie Gminy Udanin, Udanin 26, 55-340 Udanin  w Sali Narad.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 17-tej  w świetlicy wiejskiej w Udaninie.

Z projektem studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w okresie wyłożenia do publicznego wglądu można zapoznać się także na stronie internetowej w zakładce konsultacje społeczne, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Udanin oraz na dedykowanej stronie https://udanin.gisgminny.pl

Informuję, że w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego projektu studium, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany studium do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem studium, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.

Jednocześnie zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3, 4, 5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), informuję, że osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące wyłożonego projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Udanin, Udanin 26, 55-340 Udanin lub e-mail: ug@udanin.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r.

Uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Udanin.

Wójt Gminy

Wojciech Płaziuk

Gmina Udanin

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA