POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Wójt Gminy Udanin ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

Zdjęcie ilustracyjne fot.: mpr

Wójt Gminy Udanin ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. obsługi finansowo- księgowej Urzędu Gminy Udanin.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 2. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
 5. staż pracy - minimum 5 lata (czynny),
 6. wykształcenie średnie lub wyższe, wymagany profil ekonomia, finanse, rachunkowość
 7. co najmniej 3-letni staż pracy w księgowości, w tym co najmniej 2 lata praktyki w księgowości jednostek samorządu terytorialnego,
 8. brak skazania prawonmocnym wyrokiem
 9. obywatelstwo polskie (lub obywatelstwo UE, obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP; osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej);

Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów z zakresu stanowiska pracy w szczególności związanych z sektorem finansów publicznych, a w szczególności ustaw: 

a. o podatkach i opłatach lokalnych

b. o finansach publicznych,

c. ordynacja podatkowa,

d. o rachunkowości,  oraz przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego,

e. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

f. o samorządzie gminnym

g. o sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego,

h. Kodeks postępowania administracyjnego

i. znajomość programu PŁATNIK,

j. o podatkach i opłatach lokalnych, podatek VAT,

2. predyspozycje osobowościowe – kreatywność, umiejętność pracy w zespole, wysokie kompetencje komunikacyjne, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, sumienność, obowiązkowość, bezstronność, wysoka kultura osobista, umiejętność planowania i organizacji pracy, aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności

3. inne – biegła znajomość obsługi komputera (znajomość programów księgowości budżetowej, Windows, (między innymi Word, Excel, Microsoft Office, oraz Internetu), umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych

4. umiejętność autoprezentacji,

5. odporność na stres.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Stanowisko ds. obsługi finansowo księgowej prowadzi sprawy związane z księgową obsługą spraw pracowniczych oraz ewidencji środków trwałych i wyposażenia jednostki budżetowej Urząd Gminy, a w szczególności:

1. sporządza listy płac, nagród- pracowników urzędu , osób wykonujących zadania zlecone, z tytuł umów zleceń, umów o dzieło oraz innych umów cywilno- prawnych, diet radnych i sołtysów w programie TENSOFT, odprowadza wszelkie naliczenie odpowiednim instytucją, sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej płac,

2. sporządza i ewidencjonuje listy płac, nagród itp. Pracowników urzędu, pracowników interwencyjnych, pracowników robót publicznych, sołtysów, radnych i komisji,

3. nalicza zasiłki chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie , rehabilitacyjne oraz inne wynikające ze stosunku pracy oraz innych umów,

4. sporządza i ewidencjonuje listy przysługujących ekwiwalentów,

5. ewidencjonuje i wystawia dokumenty do wypłaty zaliczek , dokonuje ich rozliczenia,

6. rozlicza koszty delegacji służbowych,

7. nalicza i ewidencjonuje podatek dochodowy od osób fizycznych, sporządza sprawozdania podatkowe deklaracje (PIT), naliczenie i rozliczenie podatku dochodowego od płac od osób fizycznych,

8. ewidencjonuje zgłoszenia do ZUS, nalicza przysługujące świadczenia z ZUS (wniosek o przyznanie, karta zasiłku itp.), wyrejestrowuje zgłoszonych do ZUS, prowadzenie spraw związanych z obliczaniem świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych,

9. nalicza obowiązujące składki na rzecz ZUS i US, ewidencjonuje, sporządza miesięczne deklaracje rozliczeniowe do ZUS, US, PEFRON i GUS oraz ich przesyłaniem,

10. nalicza składki na rzecz PEFRON, ewidencjonuje je, oraz sporządza miesięczne deklaracje rozliczeniowe,

11. sporządza sprawozdania roczne, półroczne, kwartalne do GUS-u, np. F-01, RF-03,

12. sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe z zakresu prowadzonych spraw, a także sprawozdania o dochodach jednostki RB -27ZZ, RB-50, RB 27s,

13. prowadzi finansową obsługę funduszu świadczeń socjalnych,

14. prowadzi ewidencję analityczną środków trwałych i wyposażenia. Nalicza umorzenia, rozlicza inwentaryzacje, prowadzi nadzór na d prawidłowym oznaczeniem majątku,

15. przyjmuje faktury z referatów urzędu, sprawdza je pod względem formalno-rachunkowym, po uzgodnieniu z Zastępcą Skarbnika Gminy opisuje je do akceptu i sporządza stosowne polecenia przelewu,

16. sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu na żądanie pracownika,

17. prowadzenie ewidencji ubezpieczeń PZU dla pracowników urzędu,

18. przygotowanie analiz finansowych na potrzeby księgowości i organu prowadzącego,

19. sporządza przelewy w systemie bankowości elektronicznej, z uwzględnieniem podzielonej płatności,

20. obliczanie wynagrodzeń dla celów emerytalno-rentowych i ustalenia kapitału początkowego pracowników urzędu,

21. obsługa Urzędu w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia pracowników,

22. prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania, papierów wartościowych (gwarancji, polis ubezpieczeniowych z tytułu należytego wykonania prac),

23. prowadzi sprawy z zakresu księgowości:

• dekretacja i sprawdzanie dokumentów p/w formalno-rachunkowym,

• dekretacja dokumentów wydatkowych,

• prowadzenie rozliczenia wydatków funduszu sołeckiego,

• sporządzanie sprawozdań okresowych i rocznych z dochodów , wydatków, zobowiązań i należności Urzędu zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów.

24. wykonuje inne zadania zlecone przez Skarbnika Gminy, a także wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

25. zastępuje podczas nieobecności pracownika ds. księgowości budżetowej,

26. wykonuje inne zadania zlecone przez Wójta Gminy.

Warunki pracy:

 • praca biurowa, przy komputerze,
 • szkolenia, konferencje, wyjazdy służbowe,
 • praca przy sztucznym/naturalnym oświetleniu,
 • bariery architektoniczne: budynek nie jest wyposażony w windę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys – CV
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kwestionariusz osoby dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do niniejszego ogłoszenia),
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności o czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze (załącznik do niniejszego ogłoszenia),
 • zgoda na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych określonych w wymaganych dokumentach, w celu prowadzenia naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Wszystkie sporządzone przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane, a każda strona parafowana. W przypadku kopii dokumentów winny posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę: „Potwierdzam zgodność z oryginałem”.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko referenta ds. obsługi księgowo-finansowej w Urzędzie Gminy Udanin”, w sekretariacie Urzędu Gminy Udanin 26, lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Udanin 26, 55-340 Udanin, w terminie do dnia 2 listopada 2021r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Udanin).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefoniczne lub na podany adres mailowy o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (https://biuletyn.net/udanin/) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Udanin.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

mpr

2

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE

 • Wójt Gminy Udanin ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

  2021-10-20 17:05:28

  gość: ~Olo

  A Jolanta nie chce???kto się wypowie jak ona się tam sprawuje??dalej cwaniakuje?

 • 2021-10-21 07:36:21

  gość: ~Rysiek

  ostatnio dodany post

  26 obowiązków które musi spełnić już wolę moja prace na strefie jeden zakres obowiązków płaca ta sama co w urzędzie i przynajmniej atmosfera inna.

REKLAMA