POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminie Kostomłoty

Nabór w Urzędzie Gminy Kostomłoty fot.: echosredzkie.pl

Wójt Gminy Kostomłoty ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Kostomłoty.

I. DANE PODSTAWOWE:

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty

2. Nazwa stanowiska pracy: stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami

3. Wymiar etatu: cały etat

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282)

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3. wykształcenie wyższe

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5. nieposzlakowana opinia

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

7. znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami, o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa wodnego

III. WYMAGANIA DODATKOWE pożądane od kandydata:

1. umiejętność sprawnego planowania i organizacji pracy

2. odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność, komunikatywność, kultura osobista, dyspozycyjność

3. staż pracy w administracji publicznej

4. prawo jazdy kategorii „B”

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

1. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieniem komunalnym, w szczególności:

1) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości,

2) prowadzenie ewidencji i inwentaryzacji mienia komunalnego,

3) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy oraz sporządzanie planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości,

4) zarządzanie lokalami komunalnymi i socjalnymi stanowiącymi własność Gminy,

5) nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy,

6) sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych,

7) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

8) ustanawianie trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej,

9) organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości,

10) oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, użyczenie,

11) wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,

12) wycena nieruchomości,

13) komunalizacja nieruchomości,

14) regulowanie stanów prawnych nieruchomości będących własnością Gminy (występowania z wnioskami o założenie ksiąg wieczystych, o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów, ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych),

15) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości pod cele publiczne,

16) prowadzenie spraw związanych z najmem i inwentaryzacją mienia należącego do świetlic wiejskich.

2. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami RP (mienie zabużańskie).

3. Współpraca ze Starostą Średzkim w zakresie procedury zwrotu działek siedliskowych oraz dożywotniego użytkowania dla emerytów lub rencistów.

4. Ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału oraz po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej.

5. Uczestniczenie w czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granicy działek ewidencyjnych będących własnością Gminy.

6. Uczestniczenie w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

7. Uczestniczenie w pracach Zespołu do Spraw Dostępności.

8. Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, postanowień, decyzji, zaświadczeń w zakresie spraw realizowanych na stanowisku pracy. Dla dokumentów, które wymagają publikacji na stronie BIP Urzędu, podejmowanie działań związanych z ich przygotowaniem do publikacji w odpowiednim formacie.

9. Przygotowywanie projektów pism w zakresie spraw prowadzonych na stanowisku pracy.

10. Archiwizowanie dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy.

11. Przygotowywanie sprawozdań w zakresie realizowanych zadań na stanowisku pracy odpowiednim jednostkom, służbom i organom.

12. Wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń lub upoważnień pracodawcy.

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. list motywacyjny

2. życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej

3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje

4. kserokopie świadectw pracy

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych

6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

7. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii

8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku

9. klauzula informacyjna (RODO) – wzór nr 1 w załączeniu do ogłoszenia

10. oświadczenie rekrutacyjne – wzór nr 2 w załączeniu do ogłoszenia

11. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wzór nr 3 w załączeniu do ogłoszenia

UWAGA: Każdy dokument złożony w ofercie winien być podpisany własnoręcznie przez kandydata w sposób czytelny. Brak podpisu na każdym z dokumentów traktowany będzie jako błąd formalny oferty.

VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30, piątek od 7:30 do 14:00 (pokój nr 2).

Nieprzekraczalny termin złożenia kompletu dokumentów upływa w dniu: 31grudnia 2021 r., do godz. 9:00 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami”.

Dokumenty aplikacyjne dostępne na stronie internetowej gminy TUTAJ.

Gmina Kostomłoty

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE

REKLAMA