POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

"Realizujemy konsekwentną i skuteczną strategię". Rozmowa z Janem Marianem Grzegorczynem

Jan Marian Grzegorczyn - wójt gminy Miękinia fot.: EM

W rozmowie z Janem Marianem Grzegorczynem, wójtem gminy Miękinia m.in. o obiektach edukacyjnych, inwestycjach, drodze krajowej nr 94 czy wyzwaniach, przed jakimi stoi gmina, której zabudowa mieszkaniowa rozwija się w zawrotnym tempie.

Panie Wójcie, jaki to był rok dla gminy Miękinia?

Kolejny dobry. Udało się nam sporo zrobić, pomimo pandemii i związanych z nią trudności. Zrealizowaliśmy kilkanaście dużych inwestycji na łączną kwotę prawie 25 mln zł, z których największe to budowa i wyposażenie nowego żłobka i przedszkola w Miękini, przebudowa ul. Innowacyjnej we Wróblowicach, rozbudowa oświetlenia drogowego, budowa parkingu przy stacji kolejowej w Czernej, przebudowa ul. Długiej i Porzeczkowej w Lutyni, przebudowa ul. Willowej i Dębowej w Miękini, budowa skateparków w Lutyni i Miękini, budowa nowych placów zabaw w Brzezinie i Pisarzowicach.

Na jakim etapie jest koncepcja nowej szkoły w Wilkszynie? Czy ma Pan pomysł jak sfinansować tak dużą inwestycję?

Obecnie trwają prace projektowe. W zamierzeniu ma to być bardzo nowoczesny budynek z 34 salami lekcyjnymi, salą sportową, boiskiem sportowym, placem rekreacyjnym, biblioteką, stołówką i zapleczem szatniowym. W efekcie powstanie placówka dla max. 960 uczniów. Będą to uczniowie klas 4-8.

Szkoła w Wilkszynie jest dla nas dużym wyzwaniem, nie możemy jednak zapominać też o Lutyni. Kończona jest tam aktualizacja projektu budowlanego kolejnego budynku. Dostosowujemy ją przede wszystkim do obecnych standardów w zakresie chociażby ogrzewania czy pozyskiwania energii. Pod koniec stycznia dokumentacja będzie gotowa i spróbujemy zdobyć środki zewnętrzne na realizację. Planujemy powiększyć istniejącą placówkę o dodatkowe 22 sale lekcyjne, bibliotekę i czytelnię. Dzięki temu w rozbudowanej szkole znajdzie się miejsce łącznie dla 1140 uczniów.  

Nowa perspektywa funduszy unijnych, obejmująca okres do 2027 roku, nie przewiduje możliwości finansowania inwestycji polegających na budowie obiektów edukacyjnych, dlatego naszą uwagę kierować będziemy na pozyskiwanie środków głównie z programów krajowych. Już dzisiaj wiemy, że konkurencja na tym polu będzie ogromna, dlatego rozważamy różne warianty, również te dotyczące zwiększenia obciążeń gminnego budżetu.

W mijającym roku udało się zrealizować kilka inwestycji związanych z utworzeniem nowych miejsc rekreacyjnych. Jak ocenia Pan w tej chwili nowo wybudowane skateparki? Czy mieszkańcy mogą liczyć na kolejne tego typu obiekty w innych miejscowościach gminy?

Budowa skateparków w Lutyni i Miękini trafiła w oczekiwania mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży. Oddawaliśmy je do użytku w sezonie jesiennym, nie zawsze zachęcającym do aktywności na świeżym powietrzu, a zainteresowanie nimi było spore. Mamy nadzieję, że wiosną przybędzie kolejnych entuzjastów.

Już po wybudowaniu skateparków podjęliśmy decyzję o oświetleniu obiektów i obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo – wykonawczej. W planach mamy budowę kolejnych skateparków. Już w lutym lub marcu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie takiego obiektu w Mrozowie.

Temat przebudowy drogi krajowej nr 94, zwłaszcza w rejonie kluczowych skrzyżowań, jest dla Pana ważny. Czy wg Pana istnieje realna szansa, by w najbliższej przyszłości coś się ruszyło w temacie tej inwestycji?

Wciąż podejmujemy działania w tym temacie. Jesteśmy w stałym kontakcie z dolnośląskim oddziałem GDDKiA, szukamy wsparcia wśród parlamentarzystów. Na skrzyżowanie w Błoniu Gmina Miękinia sfinansowała już z własnych środków opracowanie dwóch koncepcji związanych z budową ronda turbinowego i ronda z wiaduktem. Dla skrzyżowania w Krępicach ponieśliśmy koszty wykonania pomiarów ruchu, wypadkowości i projektu sygnalizacji. Łącznie ze środków Gminy Miękinia na ten cel wydano już ponad 88 tys. zł. Pewną nadzieję daje wpisanie przebudowy DK 94 do projektu Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

Obecnie wspólnie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei i Gminą Kąty Wrocławskie pracujemy nad porozumieniem dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji „Skomunikowanie A4-S5.  Budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie”.

Przed jakimi wyzwaniami stoi Gmina Miękinia w związku w rozwijającą się w zawrotnym tempie zabudową mieszkaniową? Czy jest w stanie te wyzwania podejmować?

Należymy do gmin o największym przyroście liczby mieszkańców
w powiecie średzkim. W rankingach gmin Dolnego Śląska jesteśmy
w czołówce najchętniej wybieranych miejsc do zamieszkania. To ogromne wyróżnienie i radość, ale również wiele nowych wyzwań, przede wszystkim infrastrukturalnych. Chodzi o budowę nowych dróg i przebudowę już istniejących, budowę i rozbudowę szkół, budowę kanalizacji i rozbudowę sieci wodociągowej, które są priorytetowymi wyzwaniami. Dodam tylko, że w grudniu Zakład Usług Komunalnych podpisał umowę z wykonawcą na budowę stacji uzdatniania wody w Kadłubie na kwotę 15.585.330,00 zł.

Potrzeb jest ogromnie dużo. Staramy się im sprostać, ale wiele z nich pozostaje wciąż niezaspokojonych ze względu na możliwości finansowe gminy. Uczulamy więc mieszkańców, że wiele z oczekiwanych przez Państwa inwestycji może zostać zrealizowanych w perspektywie nie jednego roku, ale kilku lat. W tym miejscu chciałbym także zaznaczyć, jak ważna jest odpowiedzialność, poczucie przynależności do gminy, przekładające się m.in. na rzetelne wypełnianie obowiązków podatkowych. Tymczasem wciąż mamy sporą grupę  mieszkańców, którzy nie są zameldowani w naszej gminie i w ślad za tym ich podatki nie zasilają gminnego budżetu, z którego finansujemy przecież inwestycje dla mieszkańców.

W ostatnich latach duży nacisk gmina kładła na rozbudowę oświetlenia drogowego. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymaliście wsparcie w kwocie blisko 4,7 mln zł. Czy realizacja tak dużej inwestycji na pewien czas zaspokoi potrzeby dalszej rozbudowy?

Dzięki otrzymanemu wsparciu planujemy rozbudować oświetlenie drogowe w 19 miejscowościach gminy, łącznie na ok. 70 ulicach. Zamontowanych zostanie 615 lamp.

Co roku w budżecie gminy przeznaczamy środki na ten cel i myślę, że to się nie zmieni, zważywszy na tempo rozbudowy domów i mieszkań w naszej gminie.

Od 2016 roku na terenie gminy zamontowano już 1662 nowe lampy. Realizowane przez nas inwestycje drogowe obejmują również budowę oświetlenia, co ma znacznie nie tylko dla mieszkańców, ale również inwestorów i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na naszym terenie. Dobrym przykładem może być tutaj zrealizowana w latach 2018-2019 inwestycja dotycząca uzbrojenia terenów inwestycyjnych, w ramach której zamontowano 46 nowych lamp w obszarze aktywności gospodarczej Źródła-Błonie.

W sferze rozbudowy oświetlenia wciąż działamy i planujemy do realizacji kolejne lokalizacje.

Tereny inwestycyjne we Wróblowicach cieszą się sporym powodzeniem. Swoje zakłady wybudowały tam już takie firmy jak Wago czy Nordis. Teraz swoje obiekty wznosi m.in. Panattoni czy hiszpański Persan. Czy można spodziewać się kolejnych inwestorów w tamtym rejonie gminy?

Taką mamy nadzieję. M.in. w tym celu przebudowaliśmy ul. Innowacyjną we Wróblowicach, aby zapewnić dostępność do terenów inwestycyjnych i pełną infrastrukturę techniczną do prowadzenia działalności gospodarczej. W postępowaniu z inwestorami jesteśmy zawsze otwarci i od lat realizujemy konsekwentną i skuteczną, jak się okazuje, strategię.

Jak ocenia Pan program „Miękińska Inicjatywa Razem”? Czy w kolejnych latach nadal będzie kontynuowany?

Miękińska Inicjatywa Razem ożywiła lokalną społeczność, wyłoniła wielu liderów z pasją i zaangażowaniem w sprawy mieszkańców. Nasza gmina zmienia się, pięknieje. Dzięki tym inicjatywom udało się zrealizować mnóstwo potrzebnych mieszkańcom inwestycji. Powstały miejsca na integrację, organizację wspólnych wydarzeń, doposażono place zabaw, utworzono siłownie zewnętrzne, itp. Te przedsięwzięcia łączą mieszkańców i są niezwykle cenne, powstają bowiem przede wszystkim dzięki ich wspólnej pracy przy finansowym wsparciu gminy. Nie planujemy rezygnować z dobrych rozwiązań.

Czego Panu życzyć w 2022 r.?

Zdrowia, to chyba dzisiaj dla wszystkich najważniejsze oraz dalszego, sukcesywnego rozwoju naszej gminy.

MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA ZOSTAŁA ZABLOKOWANA

echo

REKLAMA