POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Dwóch wnioskodawców otrzyma dotacje na remont budynków!

Urząd Gminy Malczyce fot.: Echo Średzkie

W ramach ogłoszonego naboru z możliwości złożenia wniosku o sfinansowanie w wysokości do 50% kosztów prac lub robót budowlanych skorzystały 2 wspólnoty mieszkaniowe oraz dwóch właścicieli.

W ubiegłym roku ogłosiliśmy nabór wniosków o udzielenie dotacji na przeprowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji gminy Malczyce.

Możliwość udzielania tego typu wsparcia z budżetu gminy Malczyce w postaci dotacji celowych jest efektem opracowania przez gminę Malczyce Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022 na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, a następnie utworzenie na terenie Malczyc Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Specjalna Strefa Rewitalizacji swoim zasięgiem objęła 7 ulic na terenie miejscowości Malczyce: Dworcowa, 1 Maja, Mazurowicka, Mylna, Polna, Sienkiewicza oraz Traugutta.

W ramach ogłoszonego naboru z możliwości złożenia wniosku o sfinansowanie w wysokości do 50% kosztów prac lub robót budowlanych skorzystały 2 wspólnoty mieszkaniowe oraz dwóch właścicieli. Na etapie pierwszej weryfikacji 1 wnioskodawca został wezwany do uzupełnień.

Ostateczną weryfikację formalną pozytywnie przeszły 3 wnioski:

  • Wspólnota Mieszkaniowa, ul. 1 Maja 68,
  • Prywatny właściciel, ul. 1 Maja 28,
  • Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Traugutta 14,

Na 2 etapie weryfikacji wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej, według przyjętych uchwałą Rady Gminy Malczyce kryteriów tj.

  • zgodność działania z przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi wynikającymi z Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Malczyce na lata 2016-2022;
  • celowość przeprowadzenia zadania w zakresie rzeczowym wskazanym we wniosku, wynikającym z faktycznego stan u nieruchomości;
  • oczekiwany efekt i rola nieruchomości w kształtowaniu przestrzeni publicznej po realizacji

Zgodnie z zasadami przyznawania dotacji rozstrzygniecie naboru następuje po uchwaleniu przez Radę Gminy budżetu na następny rok. Sesja budżetowa gminy Malczyce odbyła się 27 grudnia, a w uchwale budżetowej zaplanowano na realizację zadań rewitalizacyjnych 120.000,00 zł.

W ramach tej kwoty dotacja w łącznej wysokości 118 936,67 zł zostanie przyznana Wspólnocie Mieszkaniowej ul. 1 Maja 68 na realizację zadania „Remont dachu ze wzmocnieniem konstrukcji” w wysokości 80 544,94zł oraz Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Traugutta 14 na realizację zadania ”Wymiana dachu” w wysokości 38 391,73zł.

Serdecznie gratulujemy!

Gmina Malczyce

REKLAMA