POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Postępowanie nakazowe - na czym polega?

Postępowanie nakazowe - na czym polega? fot.: mpr

Postępowanie nakazowe to rodzaj postępowania szczególnego w procesach karnych lub postępowania odrębnego w procesach cywilnych.

W tym artykule skupimy się na postępowaniu nakazowym regulowanym przez przepisy kodeksu cywilnego. Na czym polega postępowanie nakazowe? Kiedy sąd może wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym i jakie niesie ono za sobą skutki?

Czym jest postępowanie nakazowe?

Chcąc dowiedzieć się czegokolwiek na temat postępowania nakazowego, należy sięgnąć do kodeksu postępowania cywilnego, a dokładniej rzecz ujmując do artykułów 484-497. Z zapisów kodeksu jasno wynika, że rozpoznanie sprawy następuje na pisemny wniosek powoda – składa on pozew do sądu. Oznacza to, że postępowanie nakazowe ma charakter fakultatywny.

Po otrzymaniu pozwu sąd rozpoznaje sprawę na niejawnym posiedzeniu, a następnie orzeka. Wydając wyrok, sąd może:

  • orzec o utrzymaniu nakazu zapłaty w całości;
  • orzec o utrzymaniu nakazu zapłaty w części;
  • uchylić nakaz zapłaty i orzec o żądaniu pozwu;
  • uchylić nakaz zapłaty i odrzucić pozew;
  • uchylić nakaz zapłaty i umorzyć postępowanie.

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym – podstawy wydania

Celem powoda, kierującego pozew do sądu i dochodzącego roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, jest uzyskanie sądowego nakazu zapłaty. By jednak do tego doszło, zaistnieć muszą okoliczności uzasadniające dochodzenie żądania. Konieczne jest chociażby dołączenie do pozwu stosownych dokumentów urzędowych, zaakceptowanego przez dłużnika rachunku (np. faktury VAT), zaakceptowanego przez dłużnika żądania zapłaty czy wezwania dłużnika do zapłaty i pisemnego oświadczeniem o uznaniu długu.

Brak podstaw do wydania nakazu zapłaty jest jednoznaczny z odrzuceniem pozwu. Warto tym samym odpowiednio się przygotować i zadbać o skompletowanie stosownych dokumentów. W ich przygotowaniu z pewnością pomoże doświadczony prawnik. Dochodząc roszczenia pieniężnego, należy precyzyjnie wskazać jego kwotę. W przypadku dochodzenia rzeczy zamiennych, należy oznaczyć je co do gatunku.

Jakie skutki niesie za sobą wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Wydanie  przez sąd nakazu zapłaty  jest jednoznaczne z koniecznością zaspokojenia roszczenia przez pozwanego w terminie 14 dni. Oczywiście przysługuje mu prawo do  wniesienia zarzutów, na co również przepisy prawa przewidują dwa tygodnie, licząc od dnia doręczenia nakazu zapłaty.

W jaki sposób się to odbywa? Pozwany, który decyduje się odrzucić roszczenie, powinien skierować odpowiednie pismo do sądu, który wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. W piśmie tym powinien jasno wskazać, czy zaskarża nakaz zapłaty w całości czy w części i podnieść swoje zarzuty (np. nieprawidłowości w zakresie oszacowania przez powoda wartości przedmiotu sporu). Bardzo ważne jest, by zarzutom tym towarzyszyły odpowiednie dowody, który potwierdzają ewentualne nieprawidłowości czy błędy.

Niedotrzymanie terminu i wniesienie zarzutów po upływie 14 dni od dnia doręczenia nakazu zapłaty przekreśla szansę na jego uchylenie. Tyczy się to również wniesienia zarzutów niedopuszczalnych. Mając na uwadze powyższe, warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy specjalistów, którzy właściwie pokierują sprawę lub przynajmniej doradzą, jakie kroki podjąć i jak prawidłowo sformułować zarzuty.

Prawidłowe wniesienie zarzutów skutkuje wyznaczeniem terminu rozprawy. Powód w terminie tygodnia, licząc od dnia dostarczenia mu pisma z zarzutami, może powołać się na nowe fakty i przedstawić dodatkowe dowody. Na ich podstawie sąd wydaje finalne orzeczenie w sprawie.

Artykuł Sponsorowany

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE

REKLAMA