POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Dochody w dół, wydatki w górę. Uchwalono budżet gminy Środa Śląska. Priorytetem budowa szkoły

55,8 mln zł po stronie wydatków majątkowych to blisko 80% więcej niż w roku ubiegłym fot.: echosredzkie.pl

Podczas ostatniej w 2021 roku sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej radni niemal jednogłośnie przyjęci budżet Gminy Środa Śląska na 2022 rok. W przyszłym roku wydatki wzrosną o blisko 14 mln zł, przy spadku dochodów o ponad 9 mln zł.

Budżet w liczbach przedstawia się następująco:

  2021 2022
Dochody ogółem 126 378 396,39 zł 117 291 057,00 zł
Dochody bieżące 112 569 810,79 zł 102 300 057,00 zł
Dochody majątkowe 13 808 586,60 zł 14 991 000,00 zł
  2021 2022
Wydatki ogółem 140 734 551,40 zł 154 561 711,33 zł
Wydatki bieżące 106 394 563,79 zł 98 746 367,63 zł
Wydatki majątkowe 31 339 988,23 zł 55 815 343,70 zł

W przyszłorocznym budżecie znalazło się 91 zadań inwestycyjnych (w tym ponad 20 w ramach funduszu sołeckiego). Blisko połowę wydatków majątkowych, 28 mln zł gmina przeznaczy na budowę szkoły podstawowej na Winnej Górze.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych należą:

Nazwa zadania inwestycyjnego

Wartość zadania Środki pochodzące z dotacji rządowych i UE Środki zwrotne (obligacje)
Modernizacja zbiorników wodnych w miejscowościach wiejskich – Juszczyn, Święte i Lipnica  637 500  637 500  
Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogrodnicy 5 164 521 3 840 000 1 300 000
Utworzenie Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości – Etap I 2 300 00 2 300 00  
Pomoc finansowa dla powiatu średzkiego na przebudowę drogi powiatowej 2066D od granicy miasta Środa Śl do cieku Dłużek w Jastrzębcach

281 250

   
Dotacja dla powiatu średzkiego na budowę chodnika w Cesarzowicach oraz nawierzchni asfaltowej we Wrocisławicach 200 000    
Budowa dróg transportu rolnego 850 000 120 000  
Budowa drogi na osiedlu Buczki w Ciechowie – etap V 350 000    
Remont i modernizacja ul. Długiej w Szczepanowie – etap III 500 000    
Budowa drogi zbiorczej w Środzie Śląskiej na odcinku między ul. Kolejową a ul. Sikorskiego w ramach Północnej Obwodnicy Środy Śląskiej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sikorskiego  5 500 00  2 700 000  2 800 00
Przebudowa ul. Targowej w Środzie Śląskiej – etap II 275 000    
Przebudowa dróg osiedla zachodniego w Środzie Śląskiej 225 000    
Budowa chodnika przy drodze gminnej w Świętem 350 000    
Budowa nawierzchni ul. Polnej w Rakoszycach 200 000    
Budowa nawierzchni ul. Kajakowej w Środzie Śląskiej 200 000    
Aktualizacja PT przebudowy ul. Słonecznej w Ciechowie – etap III 20 000    
Opracowanie PT budowy chodnika przy drodze gminnej w Juszczynie 20 000    
Rewitalizacja przestrzeni publicznej – koncepcje i projekty techniczne 225 000    
Budowa wewnętrznych instalacji gazowych, centralnego ogrzewania, wody oraz wentylacji w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Środa Śląska  400 000    
Zakup i montaż agregatu chłodni w kaplicy cmentarnej w Środzie Śląskiej 15 000    
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu radiowozu) 26 000    
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rakoszyce ze wsparciem FSO Jugowiec, Rakoszyce, Kryniczno i Gozdawa  400 000    
Budowa szkoły podstawowej na Winnej Górze w Środzie Śląskiej 28 000 000 9 500 00 5 700 000
Termomodernizacja hali sportowej SP w Ciechowie 80 000    
Termomodernizacja stolarki okiennej w SP Rakoszyce 100 000    
Modernizacja kotłowni w SP w Szczepanowie 300 000    
Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne w ramach GPONE   200 000    
„Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego – granty dla mieszkańców  170 000

170 000

 
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Środa Śląska  400 000    
Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne – projekt partnerski z UE

1 024 744

 768 558  
Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne 430 500    
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Środzie Śląskiej 500 000    
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 50 000    
Budowa świetlicy wiejskiej w Jugowcu 1 055 020 430 000 200 000
Wsparcie budowy systemów nawadniających na gminnych boiskach sportowych  50 000    
Renowacja murawy na boisku w Rakoszycach wraz z nawodnieniem 100 000    
Realizacja boiska asfaltowego przy ul. Żurawiej w Środzie Śląskiej ze wsparciem FSO Środa Śląska na wymianę nawierzchni boiska  90 000    
Budowa nowych i doposażenie istniejących placów zabaw-siłowni zewnętrznych na terenie miasta i gminy Środa Śląska  150 000    
Budowa wiaty rekreacyjnej w Ciechowie – etap II 200 000    

Blisko 5 mln zł w przyszłorocznym budżecie zostało zaplanowane na dokapitalizowanie i dopłaty do gminnych spółek.

Działanie Kwota (zł)
Dokapitalizowanie spółki Średzka Woda 800 000
Dokapitalizowanie spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji 150 000
Dokapitalizowanie spółki Średzka Komunikacja Publiczna 150 000
Dokapitalizowanie spółki Średzki Inkubator Przedsiębiorczości 400 000
Dopłata do spółki Średzka Komunikacja Publiczna 1 750 000
Dopłata do spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji 1 625 000
RAZEM 4 875 000

Dyskusja nad projektem budżetu trwała trzy godziny. Nie zabrakło na niej głosów wsparcia, jak i krytyki, z sygnałami przemawiającymi za zbyt dużym przeładowaniem budżetu inwestycjami. Finalnie za przyjęciem uchwały było 13 radnych, jeden się wstrzymał.

Ciekawie całą dyskusję podsumowała radna Wioletta Borkowska porównując budżet do kociołka Baby Jagi.

Budżet to nie jest kociołek baby Jagi. Nie można wrzucić do niego ogona żmii i od tak z niczego będzie tam dodatkowo 2-3 mln zł. Nad budżetem pracuje sztab ludzi … Uważam, że powinniśmy docenić i szanować pracę tych ludzi. Chciałam podziękować wszystkim osobom, które złożyły się na ten budżet, szanuję go i mam nadzieję, że uda się go zrealizować – mówiła radna.

echo

REKLAMA