POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Wójt gminy Kostomłoty ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Nabór na wolne stanowisko w UG Kostomłoty fot.: Echo Średzkie

Wójt gminy Kostomłoty ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw zamówień publicznych w Urzędzie Gminy.

I. DANE PODSTAWOWE:

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty

2. Nazwa stanowiska pracy: stanowisko do spraw zamówień publicznych

3. Wymiar etatu: cały etat

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282)

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3. wykształcenie minimum średnie

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5. nieposzlakowana opinia

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

III. WYMAGANIA DODATKOWE pożądane od kandydata:

1. doświadczenie zawodowe w obszarze udzielania zamówień publicznych jako Zamawiający

2. znajomość regulacji prawnych z zakresu Prawa zamówień publicznych i przepisów wykonawczych, umiejętność ich interpretacji oraz ich wykorzystania do wykonywania zadań na stanowisku pracy

3. znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o dostępie do informacji publicznej, Kodeksu postępowania administracyjnego

4. umiejętność sprawnego planowania i organizacji pracy

5. odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność, komunikatywność, kultura osobista, dyspozycyjność

6. staż pracy w administracji publicznej

7. prawo jazdy kategorii „B” IV.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

1. Prowadzenie spraw dotyczących udzielania zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz realizacja innych obowiązków zamawiającego nałożonych tą ustawą.

2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej w zakresie realizacji zadań określonych w budżecie gminy.

3. Prowadzenie rejestru umów.

4. Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, postanowień, decyzji, zaświadczeń w zakresie spraw realizowanych na stanowisku pracy. Dla dokumentów, które wymagają publikacji na stronie BIP Urzędu, podejmowanie działań związanych z ich przygotowaniem do publikacji w odpowiednim formacie.

5. Przygotowywanie projektów pism w zakresie spraw prowadzonych na stanowisku pracy.

6. Archiwizowanie dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy. 

7. Przygotowywanie sprawozdań w zakresie realizowanych zadań na stanowisku pracy odpowiednim jednostkom, służbom i organom.

8. Wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń lub upoważnień pracodawcy.

V.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. list motywacyjny

2. życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej

3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje

4. kserokopie świadectw pracy

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych

6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

7. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii

8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku

9. klauzula informacyjna (RODO) – wzór nr 1 w załączeniu do ogłoszenia

10. oświadczenie rekrutacyjne – wzór nr 2 w załączeniu do ogłoszenia

11. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wzór nr 3 w załączeniu do ogłoszenia

UWAGA: Każdy dokument złożony w ofercie winien być podpisany własnoręcznie przez kandydata w sposób czytelny. Brak podpisu na każdym z dokumentów traktowany będzie jako błąd formalny oferty.

VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30, piątek od 7:30 do 14:00 (pokój nr 2). Nieprzekraczalny termin złożenia kompletu dokumentów upływa w dniu: 30 września 2022 r., do godz. 9:00 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko do spraw zamówień publicznych”

VII. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kostomłoty z siedzibą: 55-311 Kostomłoty, ul. Ślężna 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@kostomłoty.pl Z pełną treścią informacji na temat przetwarzania danych osobowych można zapoznać się w pod wsadzanym adresem strony http://bip.kostomloty.pl/

2. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. 3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

VIII. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU: a. praca biurowa, b. praca z wykorzystaniem komputera, c. stanowisko pracy usytuowane na I parterze, budynek dwukondygnacyjny, brak windy, d. urząd częściowo przystosowany dla osób poruszających się na wózku – parter, e. pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do sześciu miesięcy. IX.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NABORU:

1. Komisja konkursowa przeprowadzi nabór w dwóch etapach: pierwszy etap – analiza formalna dokumentów; drugi etap – merytoryczna ocena kandydatów, która będzie składać się z testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.

2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo (na podany adres) o terminie testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http:/bip.kostomloty.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

4. Dokumenty odrzucone można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w pokoju nr 2 (sekretariat) w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

mpr

REKLAMA