POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Kolejne spotkanie sołtysów z powiatu średzkiego

Spotkanie sołtysów z władzami powiatu i SPZOZ fot.: rfp

Z inicjatywy Forum Sołtysów Powiatu Średzkiego 22 września w starostwie odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono ofertę usług medycznych świadczonych przez Średzkie Centrum Zdrowia SPZOZ.

To już kolejne spotkanie organizowane przez Forum i adresowane do sołtysów z powiatu średzkiego. W lutym sołtysi pogłębiali swoją wiedzę na temat programu Polski Ład oraz działań i projektów realizowanych przez średzką komendę policji. Sołtysi oraz rady sołeckie pełnią szczególną rolę w przekazywaniu istotnych informacji mieszkańcom i takie założenie przyświecało również wrześniowemu spotkaniu. 

 
Zebranych przywitała prezeska stowarzyszenia Rafaela Sztukowska. Obecnym na spotkaniu wójtom Miękini i Kostomłotów oraz przedstawicielce Gminy Udanin podziękowała za przyjazd i zmobilizowanie swoich sołtysów.
 
Spotkanie składało się z trzech części. Jako pierwszy głos zabrał wicestarosta powiatu Sebastian Burdzy, który przybliżył historię odzyskiwania nieruchomości oraz utworzenia, uchwałą rady powiatu przyjętą jednogłośnie, Średzkiego Centrum Zdrowia SPZOZ w Środzie Śląskiej. 
 
Ofertę usług medycznych świadczonych przez Średzkie Centrum Zdrowia przedstawiła dyrektorka tej placówki Joanna Waluchowska. Swoje wystąpienie rozpoczęła od przybliżenia założeń organizacyjnych utworzonego podmiotu leczniczego oraz koncepcji na realizację usług zdrowotnych. Następnie omówiła zakres działalności otwartych w lipcu poradni specjalistycznych, zasady przyjmowania pacjentów, a także ofertę w zakresie wykonywanych przez podmiot badań diagnostycznych i zabiegowych. Swoje wystąpienie zakończyła krótkim podsumowaniem działalności podając liczby udzielonych porad w podziale na miejsce zamieszkania pacjentów. Za lipiec i sierpień przedstawiały się one następująco: 
 
Środa Śląska Miasto - 502
Środa Śląska Gmina - 292
Gmina Miękinia - 144
Gmina Kostomłoty - 121 
Gmina Malczyce - 101
Gmina Udanin - 35
Suma: 1195
 
Trzecia część spotkania to panel dyskusyjny. Pani dyrektor odpowiadała na pytania zebranych, które dotyczyły m.in. przyjmowania pacjentów w stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia, zakresu świadczeń leczniczych i diagnostycznych realizowanych przez lekarza onkologa, zasad udzielania świadczeń w poradniach dla dorosłych na rzecz dzieci, czy też uruchomienia kolejnych poradni specjalistycznych.
 
Z wyjątkiem Gminy Środa Śląska, frekwencja na spotkaniu była wysoka. Sołtysi otrzymali rzetelne informacje na temat pakietu usług i - co niezwykle istotne - poznali również plany Średzkiego Centrum Zdrowia odnośnie dalszej działalności. – Jak pokazały statystyki przedstawione przez panią dyrektor Waluchowską, potrzeba przekazywania informacji o bezpłatnych usługach jest ogromna. Do tej pory wśród pacjentów Średzkiego Centrum Zdrowia dominują mieszkańcy gminy Środa Śląska. Mieszkańcy pozostałych czterech gmin to zaledwie kilkanaście procent korzystających z usług. Liczymy, że dzięki spotkaniom organizowanym przez Forum Sołtysów skracamy dystans między starostwem powiatowym a sołectwami, a w konsekwencji działania urzędów są bardziej przejrzyste i odpowiadają na rzeczywiste potrzeby mieszkańców – podsumowała spotkanie prezeska stowarzyszenia Rafaela Sztukowska.

rfp

REKLAMA