POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Piotrowice wybiorą nowego sołtysa. Wybory w piątek 6 października

Zdjęcie ilustracyjne fot.: mpr

Wójt Gminy Kostomłoty ogłasza zebranie w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Piotrowice.

Podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców sołectwa Piotrowice, iż na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz § 21 ust. 1 i 2 statutu Sołectwa Piotrowice zwołuję na dzień 6 października 2022 r. na godzinę 18.00 zebranie wyborcze Sołectwa Piotrowice, na którym przeprowadzone będą wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Piotrowice.

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej sołectwa Piotrowice.
 
Porządek zebrania:
1. otwarcie zebrania wiejskiego i stwierdzenie prawomocności zebrania;
2. wybór Komisji Skrutacyjnej;
3. zgłaszanie kandydatów na Sołtysa;
4. wybór Sołtysa, w tym głosowanie tajne i wybór oraz ogłoszenie wyników
5. wolne wnioski i zapytania.
 
Uprzejmie informuję mieszkańców, iż zgodnie z § 23 ust. 1 Wybory Sołtysa odbywają się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych na zebraniu przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
 
Uprawnionym do głosowania jest każdy mieszkaniec Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze, w tym również osoba przebywająca na terenie Sołectwa z zamiarem stałego pobytu bez zameldowania, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i jest wpisana do stałego rejestru wyborców sporządzonego do celów przeprowadzenia wyborów samorządowych.
 
Dla dokonania wyboru Sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 10% stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganego kworum, zebranie wiejskie odbywa się w drugim terminie, tj. po upływie 10 minut od pierwszego zebrania.

echo/mpr

REKLAMA