POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Praca w Urzędzie Gminy Kostomłoty. Poszukiwany specjalsita ds. budownictwa

Praca w Urzędzie Gminy Kostomłoty fot.: Echo Średzkie

Wójt Gminy Kostomłoty ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa w Urzędzie Gminy Kostomłoty.

I. DANE PODSTAWOWE:

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty
 2. Nazwa stanowiska pracy: stanowisko do spraw budownictwa
 3. Wymiar etatu: cały etat

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 530)
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych                 
 3. wykształcenie co najmniej średnie
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe           
 5. nieposzlakowana opinia
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 7. znajomość przepisów  z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej, administracji

III. WYMAGANIA DODATKOWE pożądane od kandydata:

 1. doświadczenie zawodowe związane ze specyfiką danego stanowiska
 2. biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego
 3. cechy charakteru: punktualność i dokładność, komunikatywność, odporność na stres i na zmiany w pracy, samodzielność, umiejętność pracy w zespole
 4. staż pracy w administracji  publicznej
 5. prawo jazdy kategorii „B”

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

 1. Prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości.
 2. Współpraca z firmą ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia mienia komunalnego.
 3. Prowadzenie spraw związanych ze spisem źródeł ciepła – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB).
 4. Prowadzenie spraw w zakresie efektywności energetycznej.
 5. Dokonywanie zakupu i rozliczanie na potrzeby Gminy energii elektrycznej, opału, wody, usług telefonicznych, internetowych, systemów ochrony i alarmowych.
 6. Pełnienie funkcji Koordynatora ds. dostępności.
 7. Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, postanowień, decyzji, zaświadczeń w zakresie spraw realizowanych na stanowisku pracy. Dla dokumentów, które wymagają publikacji  na stronie BIP Urzędu, podejmowanie działań związanych z ich przygotowaniem do publikacji w odpowiednim formacie.
 8. Przygotowywanie projektów pism w zakresie spraw prowadzonych na stanowisku pracy.
 9. Archiwizowanie dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy.
 10. Przygotowywanie sprawozdań w zakresie realizowanych zadań na stanowisku pracy odpowiednim jednostkom, służbom i organom.
 11. Wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń lub upoważnień pracodawcy.

V.WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny
 2. życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje
 4. kserokopie świadectw pracy
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
  1. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe            
  2. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
  3. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku                                                                                                                                
  4. klauzula informacyjna (RODO) – wzór  nr 1 w załączeniu do ogłoszenia
  5. oświadczenie rekrutacyjne – wzór nr 2  w załączeniu do  ogłoszenia
  6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wzór  nr 3 w załączeniu do ogłoszenia

UWAGA: Każdy dokument złożony w ofercie winien być podpisany własnoręcznie przez kandydata w sposób czytelny. Brak podpisu na każdym z dokumentów traktowany będzie jako błąd formalny oferty.

VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kostomłoty,       ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30, piątek od 7:30 do 14:00 (pokój nr 2).

Nieprzekraczalny termin złożenia kompletu dokumentów upływa w dniu: 28 listopada 2022 r., do godz. 9:00 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„Nabór na stanowisko  do spraw budownictwa”

VII. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kostomłoty z  siedzibą: 55-311 Kostomłoty, ul. Ślężna 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@kostomłoty.pl Z pełną treścią informacji na temat przetwarzania danych osobowych można zapoznać się w pod wsadzanym adresem strony http://bip.kostomloty.pl/
 2. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

VIII. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:     

 1. praca biurowa oraz praca w terenie,
 2. praca z wykorzystaniem komputera,    
 3. bezpośredni kontakt z interesantami,                   
 4. stanowisko pracy usytuowane na parterze, budynek dwukondygnacyjny, brak windy, 
 5. Urząd częściowo przystosowany dla osób poruszających się na wózku – parter, 
 6. pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas  określony do sześciu miesięcy.

IX. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NABORU:

 1. Komisja konkursowa przeprowadzi nabór w dwóch etapach:
  pierwszy etap – analiza formalna dokumentów;
  drugi etap – merytoryczna ocena kandydatów, która będzie składać się z testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.
 2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo (na podany adres) o terminie testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http:/bip.kostomloty.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
 4. Dokumenty odrzucone można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w pokoju nr 2 (sekretariat) w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

Gmina Kostomłoty

REKLAMA