POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Raj dla przedsiębiorców w Miękini

Nagroda dla przedsiębiorców fot.: Express-Miejski.pl

Prezes Agencji Rozwoju Gminy Miękinia Sp. z o.o. zaprasza podmioty posiadające zarejestrowane pojazdy ciężarowe na terenie gminy do wzięcia udziału w konkursie „Rzetelność popłaca”.

Wypłacimy nagrody pieniężne wszystkim podmiotom mającym środki transportu zarejestrowane na terenie gminy Miękinia w wysokości 5,5% zapłaconego podatku od środków transportowych zadany rok budżetowy pod warunkiem, że na koniec roku budżetowego nie będą one posiadać zaległości, odroczeń i umorzeń z tytułu należnego gminie podatku. Szczegóły w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu „Rzetelność popłaca”

I Informacje ogólne
1. Organizatorem niniejszego konkursu jest Agencja Rozwoju Gminy Miękinia Sp. z o.o. z siedzibą w Miękini ul. Kościuszki 41.
2. Adresatami konkursu są podmioty gospodarcze i osoby fizyczne rejestrujące pojazdy ciężarowe na terenie Gminy Miękinia.
II Zasady uczestnictwa
1. Zasady uczestnictwa w konkursie określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
2.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu podatnika podatku odśrodków transportowych zarejestrowanych na terenie Gminy Miękinia.
III  Czas trwania konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się od 10.01.2012 r. i kończy się 31.12.2014 r.
IV Laureaci i nagrody
1. Laureatami konkursu będą wszyscy uczestnicy konkursu, którzy na koniec roku budżetowego nie posiadają zaległości, odroczeń i umorzeń z tytułu należnego podatku od środków transportowych.
2. Nagrodę stanowi czek gotówkowy w wysokości 5,5 procent kwoty wpłaconego w danym roku budżetowym podatku od środków transportowych.
V Odbiór nagrody
1. Laureatom konkursu nagrody za dany rok budżetowy będą wręczane w pierwszym kwartale następnego roku, podczas uroczystej gali.
2. Miejsce i termin gali wyznaczany będzie przez organizatorów konkursu.
VI Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Agencja Rozwoju Gminy Miękinia Sp. z o.o.

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE

REKLAMA