POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

W szkole podstawowej w Ciechowie ma zostać zlikwidowana klasa 7b. Protestują rodzice uczniów

Szkoła podstawowa w Ciechowie fot.: Echo Średzkie

Do końca roku szkolnego zostały około dwa miesiące, a klasa 7b ze szkoły podstawowej w Ciechowie ma zostać zlikwidowana. Jaki jest powód tej decyzji?

O sytuacji poinformowali nas rodzice uczniów, którzy tworzą klasę 7b. W przesłanej do nas wiadomości czytamy, że o zmianach organizacyjnych, rodzice zostali poinformowani za pośrednictwem dziennika elektronicznego. - 22 kwietnia 2021 roku, przez dziennik elektroniczny, zostaliśmy poinformowani o zmianach organizacyjnych tj. o likwidacji klasy 7b i połączeniu jej z klasami 7a oraz 7c. Jesteśmy zbulwersowani, jako rodzice podejmowaniem takich decyzji w tak szczególnym i trudnym momencie, w jakim znajdują się nasze dzieci. Nie wyrażamy zgody na to, aby były one rozdzielane w ostatniej klasie szkoły podstawowej i łączone w większe grupy - czytamy w wiadomości.

Rodzice zwracają także uwagę na wady nauki zdalnej. - Przed nimi są egzaminy ósmoklasisty. Dzieci posiadają ogromne braki z powodu nauki zdalnej. Zwiększenie liczby uczniów w klasach w żaden sposób nie pomoże indywidualizacji nauczania i odpowiedniego przygotowania do egzaminów. Przed nimi jest ciężki rok szkolny 2021/2022. Czeka ich wiele stresów związanych z egzaminami i wyborem nowej szkoły. Tymczasem będą musiały się dodatkowo zmagać z problemem adaptacji w nowej klasie - argumentują rodzice. - Stan psychiczny wielu uczniów jest na ten moment wystarczająco kiepski, aby fundować im dodatkowe trudności. Ciężko nam uwierzyć, że w obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie, podejmuje się decyzję o zwiększaniu ilości dzieci w klasie, podczas gdy istniejący reżim sanitarny zakłada działania odwrotne - podsumowują autorzy wiadomości.

Rodzice informują, że głównym powodem planowanej zmiany są względy ekonomiczne. - Nie godzimy się na to, aby wprowadzano w gminie oszczędności kosztem naszych dzieci - dodają.

Interweniują u burmistrza

Sprawa likwidacji klasy została już zgłoszona przez rodziców za pośrednictwem petycji do burmistrza Adama Rucińskiego, dyrektora ZOPO w Środzie Śląskiej Krzysztofa Perygi oraz do dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciechowie Monika Heba-Wierzbicka. Piątego maja ma odbyć się spotkanie z udziałemw/w osób oraz z przedstawicielami rodziców klas siódmych. - Na tę chwilę nie udało się ustalić, kto jest w tej sprawie osobą decyzyjną, ponieważ każda z wymienionych osób podaje sprzeczne informacje. Dlatego też na spotkanie został zaproszony pan burmistrz, ponieważ to jego obecność, według nas, jest tu kluczowa - podsumowują rodzice dzieci z klasy 7b.

Likwidacja klasy motywacją dla uczniów?

Rodzice dzieci, których klasa ma zostać zlikwidowana interweniowali już m.in. u dyrekcji szkoły.

W odpowiedzi otrzymali oficjalne stanowisko dyrektor placówki:

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału klasy VIIb, w związku z decyzją o ilości oddziałów klas ósmych w roku szkolnym 2021/2022 wyjaśniam, że zostało to szczegółowo omówione na spotkaniu z udziałem burmistrza Pana Adama Rucińskiego. Chcę podkreślić, że obowiązek prowadzenia publicznych szkół podstawowych to bardzo ważne, choć nie jedyne zadanie własne gminy, które niestety w niewystarczający sposób jest finansowane z budżetu państwa. W każdym roku otrzymywana subwencja nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków związanych z prowadzeniem szkół i gmina zmuszona jest przeznaczyć na ten cen własne środki. W obecnej chwili pogarszająca się sytuacja ekonomiczna, w związku z pandemią koronawirusa i stagnacją w gospodarce zmusza organ prowadzący do podjęcia kroków zmierzających do oszczędności w budżecie. Wybór przeze mnie klasy VIIb, jako oddziału, który zostanie podzielony, nie był łatwy i poprzedzony wnikliwą analizą sytuacji dydaktycznej i wychowawczej wszystkich oddziałów. Uważam, że dla uczniów klasy VIIb przy zachowaniu odpowiedniej postawy rodziców i nauczycieli będzie on motywujący. W odniesieniu do wniosku Państwa, dotyczącego dużej liczebności oddziałów po połączeniu (28 uczniów), informuję, że nie ma obecnie przepisów oświatowych określających maksymalną liczbę uczniów w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Rozporządzenie MEN z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli określa taką granicę jedynie w klasach I-III. Aby ułatwić planowanie arkusza organizacyjnego szkoły i oddziałów w klasach starszych, już w poprzednich latach została podjęta decyzja, zgodnie z którą liczba uczniów w tych oddziałach nie będzie wyższa niż 30. Przy 28 uczniach w oddziale dokonuje się podziałów na grupy na zajęciach języka angielskiego, informatyki i wychowania fizycznego, co będzie korzyścią dla dzieci

Jeżeli chodzi o zachowanie reżimu sanitarnego, to informuję, że szkoła spełnia warunki określone w wytycznych MEiN, MZ i GIS dotyczące organizacji zajęć placówce:

 • Każda klasa uczy się w przydzielonej sali stałej,
 • Do minimum ogranicza się kontakt z innymi klasami poprzez wydzielone strefy,
 • Wyznaczone są osobne wejścia dla uczniów,
 • Uczniowie korzystają z własnych przyborów i siedzą w wyznaczonych ławkach,
 • Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny,
 • W częściach wspólnych jest obowiązek noszenia maseczek,
 • Sale, toalety i korytarze są wietrzone oraz dezynfekowane.

Uwzględniając potrzeby uczniów w zakresie trudności emocjonalnych, społecznych i dydaktycznych szkołą zapewnia pomoc psychologa i pedagoga. Zarówno każdy uczeń, jak i rodzic ma możliwość skorzystania ze wsparcia specjalisty. Kadra pedagogiczna jest świadoma obecnych trudności i zagrożeń związanych z sytuacją pandemiczną w kraju i przygotowuje się w zakresie metod i form pracy z dzieckiem, młodzieżą. Szkoła po połączeniu klas zapewni uczniom zajęcia integracyjno-adaptacyjne. Dodatkowo to MEiN deklaruje przekazanie środków finansowych na zajęcia wspomagające oraz program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów po powrocie z edukacji zdalnej.

Rozumiejąc obawy rodziców, pragnę wyjaśnić, że wdrożone zostaną działania, które jak najłagodniej przeprowadzą dzieci przez ten trudny czas. Uczniowie klasy VIIb zostaną rozdzieleni do dwóch klas w grupach liczących po ośmioro dzieci. Aby zapewnić sprawiedliwy podział, a jednocześnie jak najmniej przykry dla dzieci zostaną podjęte następujące kroki:

 •  W celu przydziału dzieci do obecnej klasy VIIa i VIIc zostanie powołana komisja, w skład której wejdzie dotychczasowy wychowawca, pedagog oraz dwóch nauczycieli znających dotychczasowe zespoły klasowe,
 • Do poszczególnych oddziałów przydzielona zostanie w miarę możliwości taka sama liczba dziewcząt i chłopców,
 • Uczniowie nastawieni do siebie antagonistycznie lub aprobujący naganne zachowania zostaną rozdzieleni,
 • Ze względu na konieczność wynikającą z wyrównania poziomu edukacyjnego i wychowawczego w oddziałach, podział będzie uwzględniał uzyskiwane przez uczniów oceny, tj. w każdej klasie powinna być podobna liczba uczniów, którzy przyswajają materiał dydaktyczny w zależności od stopnia – w pełni, zadowalająco lub w wąskim zakresie, w każdej klasie powinna być taka sama lub podobna liczba uczniów, którzy wzorowo przestrzegają zasady panujące w szkole i klasie lub czasami mają problemy z ich respektowaniem,
 • Podział będzie uwzględniał miejsce zamieszkania uczniów – nie będziemy rozdzielać uczniów z jednej miejscowości,
 • Przy podziale zespołu klasy VIIb uwzględnione zostaną więzi pomiędzy uczniami nawiązane w czasie dotychczasowej nauki – każdy rodzic / dziecko podaje przez dziennik elektroniczny nazwisko kolegi, z którym chciałby pozostać,
 • Przy podziale uwzględnione będą również sugestie rodziców dotyczące indywidualnych sytuacji dziecka, o ile będzie możliwość ich spełnienia,
 • Przydział uczniów do obecnej klasy VIIa i VIIc zostanie dokonany po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego szkoły tj. około 10 czerwca,
 • Skonstruowane przez komisję i zatwierdzone przez dyrektora listy uczniów nowo utworzonych klas zostaną udostępnione rodzicom / opiekunom prawnym niezwłocznie po dokonaniu podziału tj. do 20 czerwca,
 • Wszelkie decyzje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sprawach spornych podejmie dyrektor szkoły, po wysłuchaniu rodziców.

Reasumując, decyzje o zaplanowaniu dwóch klas ósmych w arkuszu organizacyjnym szkoły na rok 2021/2022 i przydziale uczniów klasy VIIb do pozostałych oddziałów jest podtrzymana. Mam nadzieję, że powyższe działania podejmowane przez szkołę, uwzględniające Państwa obawy pozwolą na obiektywny podział klas.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Monika Heba-Wierzbicka

 

echo

19

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • W szkole podstawowej w Ciechowie ma zostać zlikwidowana klasa 7b. Protestują rodzice uczniów

  2021-04-30 16:52:52

  gość: ~Wkurzony ojciec

  Na utrzymanie klasy nie ma ale jak przepadło prawie 400 tysi za przebudowę rynku (sprawa CBA) to machnęli do ludzi środkowym palcem stwierdzając że pierdolami się nie zajmują bo dostali 9,5 mln na szkole... Tyle mojego komentarza.

 • 2021-04-30 22:23:31

  gość: ~Mama gosc

  @~Wkurzony ojciec napiszcie do kuratorium oświaty

 • 2021-04-30 19:57:46

  gość: ~Motylanoga

  Pomoc pedagoga,pomoc psychologa? Nie w tej szkole!

 • 2021-04-30 22:24:49

  gość: ~Mama gość

  @~Motylanoga napiszcie do kuratorium oświaty bo pismo które napisaliście do obecnych instytucji nic nie da

 • 2021-04-30 21:59:07

  gość: ~gość

  Jakie to jest bez sensu, więcej roboty niż to wszystko warte. Współczuję dzieciakom i rodzicom

 • 2021-04-30 23:34:20

  gość: ~Rodzic

  W czasie pandemii, gdzie tyle mówią o dziecięcych depresjach, gdzie rząd każe uczyć się zdalnie. Dzieci po powrocie do normalności chcieliby tej normalności zażyć, ale nie tutaj... Kombinujecie tylko zamiast zostawić tak jak jest. Został tylko rok. Czemu akurat tą klasę likwidujecie? Ktoś mi odpowie?

 • 2021-05-01 07:29:55

  gość: ~Yani

  @~Rodzic
  Bo klasa jest najmniejsza pod kątem ilości uczniów.

 • 2021-05-01 11:09:53

  gość: ~Partizan z Belgradu

  cyt : "ma zostać zlikwidowana klasa" - O Jeżiś Maryja - rozstrzelać ich mają ?!

 • 2021-05-01 15:47:50

  gość: ~vice B

  A jak bedzie z nową szkołą?
  Miliony wydane na nową szkołę, i bedzie np łączona klasa to pomieszczenia będa puste?, Przeznaczone na konferencyjne pomieszczenia?
  \Wiec nowa szkoła taka duża?
  Na pokaz?
  Skoro jest łączona poraz drugi klasa w Ciechowie, to w takim razie nie ma sensu wydawac milinów i zdłużac Gminy na nowe inwestycje, skora sa miejsca w pobliskich szkołach jak i w szkoe w Środzie Śl.\
  Z tego wynika , że nowa szkoła jest strikte prowyborczym kaprysem.

 • 2021-05-01 18:34:09

  gość: ~Artur

  Bo to jest wina PO i PIS ha ha

 • 2021-05-01 18:56:12

  gość: ~Gość

  W budżecie zabrakło pieniędzy?
  A jak się to ma do jeżdżących w mieście pustych busików? Ile tzw. burmistrz płaci za etaty, prąd i inne koszty ich eksploatacji?
  Komu umarza podatki? Ile kosztują diety radnych w okresie ich kadencji? Ile kosztują kolejne etaty w urzędzie, i w jednostkach organizacyjnych gminy?

 • 2021-05-01 20:48:26

  gość: ~Mieszkaniec

  @~Gość
  Wybrali ludzie te towarzystwo z farbowanym lisem to teraz mają.
  Radni o własne interesy dbają, działki przekształcić, drogę zrobić do swoich działek aby szybciej i drożej sprzedać, usługi świadczyć dla gminy przez np. Męża. A wy się martwcie wyborcy za 3 lata się spotkamy ale wtedy już nie będziecie pamiętać.

 • 2021-05-01 20:50:00

  gość: ~Gość

  @~Mieszkaniec
  Jaki Pan Taki Kram.

 • 2021-05-02 22:39:32

  gość: ~Etam coś tam

  Jeszcze się nauczą czytać ze zrozumieniem i kto na pis będzie głosował ...

 • 2021-05-02 23:49:36

  gość: ~Rodzic

  Jeszcze będzie przepięknie... Jeszcze będzie normalnie... Ale dopiero po wyborach :p

 • 2021-05-02 23:50:16

  gość: ~Wiktor

  nie dajcie się rodzice, walczcie o swoje

 • 2021-05-03 08:05:20

  gość: ~Byle do wyborów

  Za przekręty Rucińskiego zapłacą dzieciaki z Ciechowa. Ciekawe gdzie jeszcze pan burmistrz wymyśli oszczędności.

 • 2021-05-07 16:45:54

  gość: ~Marek

  ostatnio dodany post

  @~Byle do wyborów
  A ja tam bede glosowal na p. Rucińskiego jeden jedyny porządny

 • 2021-05-07 16:43:54

  gość: ~Arek

  A pan Burmistrz nie bedzie sie patrzył na was i bedzie tak jak każe a jak komuś sie to nie podoba to jego problem .

REKLAMA