POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Komunikat Powiatu Średzkiego dotyczący dyżurów aptek

Komunikat na drzwiach jednej z aptek, która zgodnie z harmonogramem powinna pełnić dyżur świąteczny fot.: echo

Media społecznościowe często obiegają negatywne komentarze dotyczące przypadków nieprzestrzegania przez farmaceutów harmonogramu dyżuru aptek. W odniesieniu do sprawy komunikat wyjaśniający przedstawiło Starostwo Powiatowe.

W związku z docierającymi do Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej sygnałami o niewywiązywaniu się aptek z obowiązku dyżuru przypominamy, że zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogram ich dyżurów w porze nocnej, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Średzkiego określa Rada Powiatu w Środzie Śląskiej w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii włodarzy gmin oraz Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sytuacji, gdy apteka nie może pełnić dyżuru wynikającego z harmonogramu, jej kierownik lub właściciel zabezpiecza zastępstwo oraz informuje o tej zmianie Starostę Średzkiego i pozostałe apteki w formie pisemnej.

Nieprzestrzeganie przez aptekę w/w uchwały stanowi niezastosowanie się do aktu prawa miejscowego, który zgodnie z Konstytucją RP jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa, a także stanowi naruszenie ustawy Prawo farmaceutyczne. Niestety ustawodawca nie przewidział żadnych mechanizmów kontrolujących oraz sankcji za brak dyżuru. W związku z tym jedynym możliwym działaniem Powiatu, po otrzymaniu skarg mieszkańców ze szczegółowym opisem nieprawidłowości, jest powiadomienie o zaistniałej sytuacji Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

rfp

REKLAMA


REKLAMA