POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Ciepłe Mieszkanie w gminie Środa Śląska? Radny: 5 miesięcy to zbyt krótki czas, żeby złożyć wniosek?

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej fot.: Echo Średzkie

Radny Arkadiusz Gruszczyński podejmuje temat "Ciepłego Mieszkania", analizując, co tracą mieszkańcy w związku z faktem, że Gmina Środa Śląska nie przystąpiła do programu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił 21 lipca 2022 roku nabór wniosków dla gmin do Programu “Ciepłe Mieszkanie”. Nabór trwał do 31 grudnia 2022 roku.

Mieszkańcy nie mogą przystąpić do programu indywidualnie. Aby "Ciepłe Mieszkanie" mogło zostać wdrożone w gminie Środa Śląska, konieczne było złożenie przez nią wniosku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina Środa Śląska nie przystąpiła do "Ciepłego Mieszkania". 

Program “Ciepłe Mieszkanie” przeznaczony był dla gmin, które następnie będą ogłaszać na swoim terenie program dotacji dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.
Dotychczas WFOŚiGW oferował program “Czyste Powietrze”, w tym programie jednak właściciele budynków wielorodzinnych nie mogli ubiegać się o wsparcie (dotyczy on jedynie budynków jednorodzinnych). Program “Ciepłe Mieszkanie” powstał w celu wyrównania tych dysproporcji.

W ramach dotacji można:

  • opracować dokumentację projektową dotyczącą wymiany źródła ciepła, 
  • wymienić istniejące, nieefektywne źródło ciepła zasilane paliwem stałym na: pompę ciepła powietrze/woda lub powietrze/powietrze, kocioł gazowy, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, a także przyłączyć nieruchomość do już istniejącego efektywnego źródła ciepła w budynku,
  • zmodernizować instalację c.o. i c.w.u.,
  • zamontować wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
  • zmodernizować stolarkę okienną i drzwiową w lokalu mieszkalnym.

Gmina Środa Śląska w 2021 r. znalazła się pośród gmin, w których stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, dlatego mieszkańcy mogliby się ubiegać o wyższe kwoty dotacji z programu “Ciepłe Mieszkanie”, niż gminy w których tych przekroczeń nie stwierdzono.

Dzięki czemu mieszkańcy mogliby uzyskać refinansowanie:

  • do 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, maksymalnie 17 500 zł na jeden lokal mieszkalny - przy podstawowym poziomie dofinansowania,
  • do 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych - maksymalnie 26 900 zł - przy podwyższonym poziomie dofinansowania
  • do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych - maksymalnie 39 900 zł - przy najwyższym poziomie dofinansowania.
Poziom dofinansowania podstawowy/podwyższony/najwyższy uzależniony jest od dochodów członków gospodarstwa domowego. Wspomniane wyżej kwoty, to maksymalne wysokości dotacji. Na jej ostateczną kwotę ma wpływ zakres realizowanego przedsięwzięcia.

Co istotne - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie wyklucza możliwości łączenia dotacji z programu “Ciepłe Mieszkanie” z lokalnymi programami wsparcia, realizowanymi przez gminy we własnym zakresie. Dopuszczalne jest łączenie dotacji z dotacją z Gminnego Programu Obniżania Niskiej Emisji.

Podam przykłady przy podstawowym poziomie dofinansowania:

Przyłączenie lokalu do istniejącej w budynku instalacji gazowej - całkowity koszt 13.500 zł
Dofinansowanie Ciepłe Mieszkanie - 4.725 zł (35%)
Dofinansowanie GPONE - 5.000zł
Koszt dla mieszkańca - 3 775 zł( 28%)

Zakup i montaż kotła na pellet - całkowity koszt 22.000 zł
Dofinansowanie Ciepłe Mieszkanie - 7.700zł (35%)
Dofinansowanie GPONE - 6.000zł
Koszt dla mieszkańca - 8.300zł( 38%)

Przy podwyższonym poziomie dofinansowania:

Przyłączenie lokalu do istniejącej w budynku instalacji gazowej - całkowity koszt 13.500zł

Dofinansowanie Ciepłe Mieszkanie - 8.775 zł (65%)
Dofinansowanie GPONE - 4.725zł
Koszt dla mieszkańca - 0zł

Zakup i montaż kotła na pellet - całkowity koszt 22.000 zł

Dofinansowanie Ciepłe Mieszkanie - 14.300zł (65%)
Dofinansowanie GPONE - 6.000zł
Koszt dla mieszkańca - 1.700zł( 8%)
 
W 2022 r. w ramach Ciepłego Mieszkania przyznano gminom 1,4 mld zł. Nabór w 2023 r. zostanie uruchomiony, jeśli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na to dodatkowe środki.

Gmina Miejska Nowa Ruda, która znajduje się na liście gmin, w których stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu,  zawnioskowała i otrzymała 4 999 300 zł.

Gmina Strzelin, która bardzo często współpracuje z naszą Gminą, otrzymała 4 500 000 zł.

Miękinia 900 000 zł
Malczyce 370 000 zł
 
Panie Burmistrzu Ruciński, czy 5 miesięcy to był zbyt krótki czas, żeby złożyć wniosek do Programu Ciepłe Mieszkanie? Obiecuję mieszkańcom, że gdy tylko pojawi się dodatkowy nabór dla gmin, przypomnę o tym Panu Burmistrzowi a jeśli będzie potrzeba pomogę w złożeniu właściwego wniosku do właściwej instytucji.

Arkadiusz Gruszczyński Radny Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

REKLAMA