POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Ośrodek Postaw Twórczych Zamek ogłasza nabór na wolne stanowisko: Księgowy/a

Poszukiwany pracownik fot.: mpr

Stanowisko: Księgowa/y. Umowa o pracę: etat. Miejsce: Ośrodek Postaw Twórczych Zamek, pl. Świętojański 1 we Wrocławiu. 

Zakres czynności:

 • Prowadzenie rachunkowości Ośrodka Postaw Twórczych Zamek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych, kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP), nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych, nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury.
 • Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań do Urzędu Miasta z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt.
 • Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury sprawozdań z realizacji planu finansowego.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanej dotacji przyznanej przez organizatora.
 • Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.
 • Zapewnienie prawidłowości rozliczeń w tym m.in. dotacji podmiotowej oraz celowych, podatków, zobowiązań ZUS i podatkowych, rozliczenia projektów z funduszy zewnętrznych.
 • Prowadzenie i nadzorowanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji środków trwałych, przyjętych zasad polityki rachunkowości, planu finansowego, instrukcji kasowej.
 • Zapewnienie prawidłowej działalności finansowo-księgowej, rozliczeń majątkowych oraz wycen majątku zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kultury.
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych i terminowej realizacji umów.
 • Przestrzeganie zapisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej.
 • Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki.
 • Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo - księgowych.
 • Windykacja należności.
 • Wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora instytucji należą do kompetencji Głównego Księgowego.

Kandydat/ka powinien/a spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), następujące wymagania:

 • Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA).
 • Znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 • Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych.
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

Kandydat/ka spełnia jeden z poniższych warunków:

 • Ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,
 • Ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • Jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Od kandydata/ki wymaga się znajomość prawa, w zakresie:

 • Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • Ustawy o finansach publicznych,
 • Ustawy o rachunkowości,
 • Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • praktyka w księgowości w instytucji kultury (mile widziana),
 • doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne,
 • znajomość przepisów szczególnych dotyczących zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, ustawy o ochrony danych osobowych,
 • posiadanie umiejętności przygotowywania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 • umiejętność korzystania z pakietu MS OFFICE, Internetu oraz programu płacowo – księgowego OPTIMA lub podobnego,
 • komunikatywność, sumienność, odporność na stres, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność,
 • predyspozycje do pracy na stanowisku głównego księgowego.

OFERUJEMY:

 • Proponujemy stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury o przychodach pow. 4 mln zł, funkcjonującej w trzech lokalizacjach i zatrudniającej ok. 30 osób.
 • Oferujemy pełny etat lub jego część. Oczekujemy pracy w trybie stacjonarnym z możliwością pracy zdalnej w wybrane dni tygodnia.

WARUNKI APLIKOWANIA:

CV należy składać w formie papierowej w sekretariacie OPT Zamek lub elektronicznej na adres e-mail: joannakot@opt-art.net do dnia 30.09.2023 roku.

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”

Ośrodek Postaw Twórczych Zamek jest instytucją kultury Wrocławia. Główną jej siedzibą jest zabytkowy pałac w Leśnicy. Obecnie instytucja działa w czterech lokalizacjach: pl. Świętojański 1, ul. Działkowa 15 oraz galeria przy pl. Strzeleckim 14 i pl. Strzelecki 12. Więcej informacji na http://opt-art.net i zamek.wroclaw.pl.

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
administratorem danych osobowych jest Ośrodek Postaw Twórczych Zamek, pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław;
na podstawie obowiązujących przepisów OPT wyznaczył Inspektorkę Ochrony Danych osobowych, z którą można kontaktować się pod adresem email: iod@opt-art.net; pod numerem telefonu 697310309 lub pisemnie na adres Administratora danych z dopiskiem Inspektor;
celem zbierania danych jest zapewnienie sprawnego przebiegu rekrutacji;
każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przez administratora przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji (w przypadku nieprzekazania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji);
dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim;
dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;
OPT Zamek nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz przez rok od jej zakończenia (po tego terminu wszelkie dane zostaną zniszczone).

Artykuł Sponsorowany

REKLAMA