POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

W czwartek kolejna sesja Rady Powiatu w Środzie Śląskiej

LXV sesja Rady Powiatu fot.: rfp - powiat średzki

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Środzie Śląskiej zaprasza zainteresowanych na sesję rady nr LXVI/2023, która odbędzie się 26 października  br. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej starostwa powiatowego.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr LXV/2023 z sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 oraz analiza wyników sprawdzianów i egzaminów w podległych placówkach.
7. Kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2022/2023.
8.  „15 min. dla wyborców”.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie:

  • określania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Średzki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  • wyrażenia zgody na powierzenie Powiatowi Jaworskiemu zadania publicznego z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego,
  • upoważnienia Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2024

10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie sesji.  

rfp - powiat średzki

REKLAMA