POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Inwestycje w infrastrukturę wodociągową gminy Miękinia

SUW Kadłub fot.: mpr

Gmina Miękinia oraz Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini stale ponoszą nakłady na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowej.

Jest ona systematycznie rozwijana, tak, aby sprostać potrzebom dynamicznie rozwijającej się aglomeracji. Szczególny nacisk położony jest na zwiększanie zasobów wody na terenie gminy. Prowadzone są roboty geologiczne polegające na wykonywaniu otworów badawczych w celu określenia możliwości rozbudowy wód podziemnych. Odwierty wykonano już w Brzezinie, Lutyni oraz w Kadłubie, w tej ostatniej miejscowości dodatkowo zaplanowano badania elektrooporowe.

Najistotniejszym zadaniem ostatnich kilku lat jest wybudowana wraz z 4 sieciami dosyłowymi Stacja Uzdatniania Wody w Kadłubie. Dzięki tej inwestycji zapewnione zostały ciągłe, nieprzerwane dostawy wody o odpowiedniej jakości i ciśnieniu w tym rejonie oraz zabezpieczone niezawodne funkcjonowanie infrastruktury wodociągowej. Obecnie SUW w Kadłubie pracuje na połowę swojej wydajności, posiadając rezerwy wodne w tym obszarze. Jednocześnie stacja posiada wydajność równą wydajności wszystkich pozostałych pięciu stacji zlokalizowanych na terenie gminy: w Miękinia, Mrozowie, Lutyni, Brzezinie i Źródłach. W miejscowości Źródła doprojektowane jeszcze zostaną obiekty na sieci, usprawniające przesył wody m.in. z Kadłuba.

Stały, intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy wymaga kolejnych działań w kierunku zabezpieczenia dostaw wody w wymaganych ilościach obecnym mieszkańcom oraz zabezpieczenia tych przedsięwzięć inwestycyjnych, które posiadają zapewnienie jej dostawy. Z tego powodu kolejnym procesem inwestycyjnym mającym na celu zapewnienie mieszkańcom dostępności do usług wodociągowych będzie budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Źródła o wydajności około 5000 m3/d jak i wykonanie 6 odwiertów studziennych na ujęciu Kadłub – Źródła i 2 odwiertów na ujęciu w Lutyni. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy tej inwestycji. Planowany koszt tych zadań to prawie 40 mln złotych, a Gmina Miękinia posiada środki na ten cel z Rządowego Programu Polski Ład.

Dodatkowo aktualny Wieloletni Plan Inwestycyjny Spółki obowiązujący do 2027 roku przewiduje realizację wielu wspomagających zadań rozwojowych i modernizacyjnych, które pozwolą zaspokoić oczekiwania mieszkańców w zakresie dostępu i jakości wody. Wśród tych zadań jest budowa nowych sieci, wymiana starych awaryjnych, wprowadzenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej pozwalającego np. regulować ciśnienie czy wykrywać awarie.

mpr

REKLAMA


REKLAMA