POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Regulacje prawne związane z utylizacją gruzu budowlanego

Zdjęcie ilustracyjne fot.: mpr

Wywóz oraz przechowywanie gruzu budowlanego w Polsce podlegają określonym przepisom prawnym, które definiują zasady i metody jego utylizacji. 

Zapoznajmy się więc z tym, jak należy obchodzić się z odpadami pochodzącymi z prac remontowych i budowlanych, aby działać zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

 

Regulacje dotyczące odpadów budowlanych

Ustawa o odpadach, która weszła w życie 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), definiuje ramy prawne dotyczące zarządzania odpadami. Przepisy te mają na celu ochronę środowiska oraz zdrowia ludzi poprzez minimalizowanie negatywnego wpływu procesów związanych z produkcją odpadów i ich zarządzaniem. Do działań związanych z gospodarowaniem odpadami zalicza się ich zbieranie, transport oraz przetwarzanie, a także działania związane z ich bezpiecznym unieszkodliwianiem.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 roku szczegółowo reguluje zasady transportu odpadów. Dodatkowo, na mocy ustawy z 14 grudnia 2012 roku, wprowadzono Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku dotyczące składowania odpadów. Rozporządzenie to precyzuje wymogi odnośnie lokalizacji, konstrukcji i funkcjonowania składowisk odpadów. Określa także zakres, czas trwania i częstotliwość monitoringu składowiska, a także metody i warunki przeprowadzania tego monitoringu.

 

Organizacja wywozu gruzu budowlanego

W polskim prawie gruz budowlany jest traktowany inaczej niż odpady komunalne, co pociąga za sobą konieczność stosowania odpowiednich metod jego wywozu. Zgodnie z regulacjami, gruz nie może być umieszczany w zwykłych pojemnikach na odpady komunalne. Zamiast tego, należy wynająć kontenery lub specjalne worki bigbag, które są dostępne przez firmy zajmujące się usługami wywozu gruzu. Standardowa usługa wynajmu obejmuje dostarczenie kontenera na miejsce, jego tymczasowe użycie (zazwyczaj przez kilka dni), a następnie odbiór wypełnionego kontenera i transport do legalnego miejsca składowania odpadów.

Firmy takie jak gruzo.pl oferują kompleksową obsługę, zaczynając od dostarczenia kontenera o odpowiedniej pojemności, a kończąc na legalnym i bezpiecznym usunięciu gruzu z terenu posesji lub placu budowy.

 

Wymogi prawne dotyczące wywozu gruzu

Do niedawna, tylko firmy posiadające oficjalne zezwolenie wydane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska mogły zajmować się wywozem gruzu. Zmiana przepisów w 2018 roku usunęła wymóg posiadania takiego zezwolenia, jednak wprowadzono obowiązek rejestracji firm w specjalnym rejestrze BDO (Baza Danych o Odpadach). Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, a wpis do BDO jest zatwierdzany przez Marszałka Województwa.

Firmy zajmujące się wywozem gruzu muszą również przestrzegać przepisów zawartych w różnych aktach prawnych. Do najważniejszych należą:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 7 października 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. 2016, poz. 1742), które określa zasady transportowania odpadów.
  • Ustawa z 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 382 z późn. zm.), obowiązująca firmy przewożące odpady niebezpieczne.
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 roku (Dz.U. 2020, poz. 10), które wymaga deklaracji listy transportowanych odpadów wraz z odpowiednimi kodami w wpisie do BDO.

 

Transport azbestu przez firmy remontowe i budowlane

Dla firm budowlanych i remontowych, które zajmują się usuwaniem materiałów zawierających azbest, takich jak odłamki dachów azbestowych, procedury są znacznie bardziej rygorystyczne. Usuwanie azbestu z dachów wymaga nie tylko stosowania specjalnych metod demontażu, które ograniczają uwalnianie szkodliwych włókien azbestowych do otoczenia, ale również odpowiedniego zabezpieczenia pracowników przed azbestowym pyłem. Zdemontowane materiały nie mogą być bezpośrednio umieszczane w kontenerach na gruz. Zamiast tego, powinny być pakowane w specjalne szczelne opakowania, a następnie, z zachowaniem środków ostrożności, transportowane do miejsc przeznaczonych do neutralizacji takich odpadów.

Dodatkowo, firmy przeprowadzające demontaż azbestu zobowiązane są do wydania właścicielowi nieruchomości zaświadczenia potwierdzającego legalność i zgodność przeprowadzonej usługi z obowiązującymi przepisami. Rejestracja w bazie danych BDO to tylko jeden z wielu kroków wymaganych dla legalnego przewozu azbestu. Firmy zajmujące się takimi działaniami muszą uzyskać szereg dodatkowych zezwoleń i spełnić wymagania określone w rozporządzeniu z dnia 2 kwietnia 2004 roku, które reguluje sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest.

 

Zarządzanie odpadami budowlanymi - składowanie gruzu

Składowanie gruzu budowlanego na własnej działce bez odpowiednich pozwoleń jest niedozwolone, niezależnie od tego, czy grunt jest własnością prywatną. Dlatego, jeśli nie posiadamy własnego kontenera na gruz, najprostszym rozwiązaniem jest wynajęcie go od firm specjalizujących się w wywozie i zarządzaniu takimi odpadami. Po wywiezieniu, gruz budowlany musi być składowany w specjalnie przeznaczonych do tego celu obiektach - składowiskach odpadów, które posiadają niezbędne pozwolenia na prowadzenie tej działalności.

Składowiska te są zobowiązane do spełniania rygorystycznych norm technicznych i środowiskowych. Wymogi te obejmują między innymi izolację od wód gruntowych i powierzchniowych, wdrożenie monitoringu środowiskowego oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Procesy, które są stosowane w składowiskach, często obejmują zaawansowane metody oczyszczania, sortowania i odzyskiwania surowców wtórnych, podobne do tych stosowanych dla odpadów komunalnych. Z odpowiednio przetworzonego gruzu powstaje kruszywo budowlane wysokiej jakości, które może być ponownie wykorzystane w budownictwie.

Wywóz i składowanie odpadów budowlanych są regulowane przez specjalne ustawy. Przestrzeganie tych przepisów zapewnia ochronę środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi i zwierząt. Niewłaściwe wywożenie odpadów, na przykład do lasów czy ich zakopywanie, nie tylko stanowi działanie nieetyczne, ale również naraża na odpowiedzialność karną.

 

Artykuł Sponsorowany

REKLAMA


REKLAMA